Romerikes Blads gjennomgang av familievoldsdommer på Romerike de siste ti årene viser at til tross for en eksplosiv økning i antall anmeldelser, blir ikke flere dømt for ugjerningene.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil nå se nærmere på hvordan disse sakene håndteres i straffesakskjeden.

– Prosentandelen anmeldte som blir dømt gir grunn til bekymring. Vi skal se på håndteringen av disse sakene i alle ledd i straffesakskjeden. I 2014 vil vi derfor gjennomføre en analyse av familievoldssakene (§219), fra anmeldelse til eventuell dom, kommenterer Anundsen i en e-post til Romerikes Blad.

Ofrene skal hjelpes

I august 2013 la den rødgrønne regjeringen fram handlingsplanen «Et liv uten vold», en handlingsplan mot vold i nære relasjoner for de neste fire årene. Den gangen kritiserte Frp daværende regjering for å være altfor lite konkrete og at handlingsplanen inneholder for mange vage tiltak.

På spørsmål om hvilke konkrete tiltak justisministeren mener må til for å få bukt med familievold, er han imidlertid vag han også.

– Vi vil følge opp den foreliggende handlingsplanen. Samtidig vil vi fortløpende vurdere behovet for å innføre nye tiltak eller styrke og konkretisere allerede eksisterende tiltak, skriver Anundsen.

I likhet med hans forgjengere er han og resten av regjeringen opptatte av å gi bedre hjelp til ofrene.

– Vi må sørge for bedre hjelp til de utsatte. Derfor er vi i regjeringsplattformen tydelige på at vi skal styrke omsorgen for ofre, der utsatte for vold i nære relasjoner er en viktig målgruppe. Vi skal etablere en egen nettportal om vold i nære relasjoner for utsatte og hjelpeapparat, lover justisministeren.

Forslaget om en egen nettportal er ett av 45 tiltak allerede nevnt i handlingsplanen. Justisministeren nevner også risikovurderingsverktøyet SARA som skal forebygge nye voldstilfeller i allerede utsatte hjem. Dette er nå i ferd med å tas i bruk i samtlige politidistrikt, også på Romerike.

– Vi vil vurdere å utvide bruken av risikovurderingsverktøy også til andre tjenester, skriver Anundsen i e-posten.

– Viktig å forebygge

Han viser til at vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og skal håndteres deretter.

– Vi må sørge for at politi og påtalemyndighet har nok kunnskap og ressurser til å kunne håndtere sakene på en god måte. Domstolsadministrasjonen har tilsvarende et hovedansvar for å sørge for at domstolene har den nødvendige kunnskapen på dette saksområdet.

Ifølge justisministeren er den viktigste oppgaven å forhindre at volden finner sted.

– Vi må derfor prioritere forebygging. Dette er ikke noe justismyndigheten kan håndtere alene. Her må vi inn med en lang rekke tiltak innenfor flere sektorer – inkludert helse, sosial og likestilling, sier Anundsen, som ikke går nærmere inn på hvilke tiltak som kan bli aktuelle.