Verktøyet «Spousal Assault Risk Assessment» (SARA), skal nå tas i bruk ved samtlige politidistrikt i Norge, også ved Romerike politidistrikt. SARA skal hjelpe politiet å kartlegge og bedømme risikoen for nye voldstilfeller i parforhold der man vet det utøves vold.

– Målet er å gjøre politiet flinkere til å sile ut høyrisikopartneren, og legge til rette for tiltak som kan forebygge nye voldstilfeller, sier politiinspektør i Politidirektoratet, Jon Eirik Vold.

Skal forebygge drap

Årlig rykker politiet på Romerike ut på en rekke såkalte «husbråkoppdrag», saker som dreier seg om vold i hjemmet.

Hittil har det vært opp til hver enkelt politibetjent å håndtere disse sakene, men nå skal meldinger om partnervold behandles likt.

– Med SARA vil partnervoldssaker bli vurdert på en god måte, og ikke etter magefølelse eller vilkårlig kompetanse, sier Vold.

Verktøyet består av en sjekkliste der 15 risikofaktorer, eller spørsmål, er listet opp. 10 av spørsmålene er knyttet til gjerningspersonens voldshistorikk og sosiale og mentale funksjonsnivå, mens fem av spørsmålene er knyttet til offerets sårbarhet.

Politiet stiller blant annet spørsmål om gjerningspersonen har kommet med dødstrusler, om rusbruk og om arbeidssituasjon.

Spørsmålene til offeret dreier seg blant annet om frykten for gjerningspersonen, økonomi og sosialt nettverk.

Ved å snakke med gjerningspersonen og offeret vil politiet kunne krysse av for hvilke risikofaktorer som foreligger. På den måten vil politiet gjøre en vurdering av faren for gjentakelse og eventuelt iverksette tiltak for å forebygge flere voldsepisoder, og i verste fall drap.

Flere domfellelser

Mulige tiltak kan være besøksforbud, voldsalarm, varetektsfengsling og oppfølging med hjemmebesøk. Det kan også involvere andre instanser, som krisesenter, Nav, barnevern, Alternativ til vold, kompetansesentre og frivillige organisasjoner.

– SARA kan ikke erstatte fagpersoner, men skal være et støtteverktøy til hjelp for politiet. Partnervold er en krimtype som politiet ikke kan sitte med alene. Dette er ofte komplekse saker som krever at det trekkes inn flere ressurser til å løse saken, sier Vold.

Selv om SARA i første omgang er et verktøy som skal gjøre det enklere for politiet å vurdere risikoen for nye voldstilfeller, ser politiinspektøren ikke bort fra at verktøyet også vil bidra til at flere vil bli dømt for partnervold.

– Vi håper at vi vil se en økning i antall domfellelser, sier Vold.