Det har politimester Bjørn Vandvik besluttet, og kommer som en direkte konsekvens av Romerikes Blads avsløringer denne uka.

– Romerikes Blad har satt fokus på en interessant problemstilling og jeg synes det er viktig å starte dette arbeidet nå som vi har fått indikasjoner på at resultatene våre kanskje ikke samsvarer helt med forventningene, sier Vandvik.

Tirsdag fortalte Romerikes Blad at antallet anmeldelser for familievold økte med hele 60 prosent fra femårsperioden 2004–2008 til 2009–2013. I samme periode lå antallet tiltaler stabilt – og én prosent færre ble domfelt.

– Trolig ikke gjenåpning

Politimesteren har foreløpig ikke satt ned granskingsgruppa, og det er heller ikke tatt stilling til hvor mange år de skal gå tilbake i tid.

– Gruppa vil først og fremst se på hvorfor sakene ble henlagt, og vurdere om vi kunne ha håndtert dem bedre, forteller Vandvik, som legger til at arbeidet først og fremst vil bli gjort med tanke på egen læring.

– Kan det bli aktuelt å gjenåpne gamle saker, dersom det viser seg at dere har gjort en for dårlig jobb?

– Vi har ikke grunn til å tro at vi vil finne saker som gir grunnlag for det, svarer han.

– Heve kompetansen

Politimesteren understreker at Romerike politidistrikt har prioritert familievoldssaker i flere år – men at det vil bli satt ekstra fokus på området de neste årene.

– Innbyggernes trygghet er viktig, og særlig det å være trygg i eget hjem.

Politimesteren går nå til kamp mot det han omtaler som et alvorlig samfunnsproblem.

– Vold er en kriminell handling som må bekjempes. Vi vil ta tak i familievoldssakene i enda større grad enn det vi har gjort tidligere. Slike saker vil ha høy prioritet i tiden som kommer, sier Vandvik.

Vandvik viser til at familievold handler om makt, vold og trusler fra den som står deg aller nærmest og som du skal føle deg trygg sammen med.

– Innbyggerne skal kunne stole på at de får hjelp av politiet. Vi må være mer på alerten og reagere på tips og meldinger. For å øke bevisstheten rundt slike saker, er det nødvendig å heve kompetansen, sier Vandvik.

– Mer offensive

Også forebygging av familie- og partnervold vil være noe som politidistriktet vil jobbe mer med i 2014. Blant annet skal Romerike politidistrikt ta i bruk verktøyet SARA – Spousal Assault Risk Assessment Guide – en sjekkliste med spørsmål som skal hjelpe politiet til å forebygge nye voldstilfeller i voldelige hjem (se egen sak).

Sjekklista skal hjelpe politiet til å iverksette tiltak som setter en stopper for volden, som for eksempel besøksforbud.

– Vi vil bli mer offensive med fengslinger og andre tvangsmidler når voldsutøveren bryter besøksforbud, sier Vandvik.

Han har banket tre koner. Her forteller han hvorfor!

Se dokumentaren: De ble alle slått av sine menn. Her er tre modige kvinners sterke historie!