Bekjempelse av vold i nære relasjoner har vært et av politiets aller viktigste satsingsområder de fem siste årene.

Instruksene om å prioritere familievold har kommet fra øverste hold – justisdepartementet og Riksadvokaten. Det har tilsynelatende gitt resultater: Hvert år har politiet uttrykt stor tilfredshet med den stadig økende mengden anmeldelser.

I dag kan imidlertid Romerikes Blad avsløre at tiltalte og antall dømte samtidig har stått på stedet hvil.

– Dette er veldig overraskende, er den umiddelbare kommentaren til politimester Bjørn Vandvik i Romerike politidistrikt når han blir konfrontert med funnene.

Verken han eller fungerende visepolitimester og mangeårig påtaleleder Mona Hertzenberg har noen god forklaring på hvorfor den kraftige økningen i anmeldelser ikke har gitt utslag på antall antall tiltalte og dømte.

Oppsiktsvekkende

Romerikes Blad har gjennomgått samtlige dommer på Romerike i perioden 2004–2013 og undersøkt alle saker som gjelder vold i nære relasjoner. Dommene er systematisert og satt opp mot anmeldelsene i samme perioden. Deretter har vi sammenlignet de fem første årene med de fem siste. Resultatet er oppsiktsvekkende:

2004-2008:

  • Anmeldelser – 1.082
  • Tiltalte – 149
  • Domfelte – 137

2009-2013:

  • Anmeldelser – 1.736
  • Tiltalte – 152
  • Domfelte – 136

Tallene viser at antallet anmeldelser økte med 654 – hele 60 prosent – fra den første femårsperioden til den siste. Dette står i sterk kontrast til antallet tiltalte og dømte som har stått stille. Antall dømte har til og med gått tilbake med nesten én prosent.

– Dette kan se dramatisk dårlig ut. Vi forstår at folk reagerer på dette. Vi vet at politiet har blitt mye flinkere til å anmelde på eget initiativ, også når fornærmede ikke ønsker det. Det gjør ofte bevissituasjonen vanskelig, noe som øker sannsynligheten for at saken henlegges. Det kan jo være noe av forklaringen, sier Hertzenberg.

KOMMENTAR: «Det er bare fatter'n som banker mutter'n»

Seks milliarder

Tall fra politiet på Romerike viser at antall anmeldelser fra politi og barnevern har økt betydelig de siste ti årene. Det forklarer imidlertid ikke hele økningen i anmeldelser.

Ofrene har også blitt flinkere til å anmelde familievold. Ofrene har bidratt med rundt 40 prosent av den eksplosive økningen i anmeldelser.

I en rapport som Justisdepartementet la fram i 2012, ble det anslått at opp mot 150.000 mennesker i Norge årlig utsettes for vold i nære relasjoner. I tillegg til å påføre ofrene alvorlige skader og traumer, koster familievold samfunnet rundt seks milliarder hvert år.

– Vi har hatt størst fokus på at disse sakene skal anmeldes. Det er måltall for antall anmeldelser, men ikke for tiltaler og domfellelser. Flere anmeldelser er bra i seg selv. Selv om bevisene ikke holder til å ta ut tiltale, kan vi sette i gang tiltak som hjelper ofrene, understreker politimesteren.

STOR GRAFIKK: Dette har skjedd de siste 40 åra!

Varsler gjennomgang

Han mener likevel det er bemerkelsesverdig at antall tiltalte har stått stille. Politimesteren varsler derfor en gjennomgang av politiets arbeid med familievoldssakene:

– Vi må finne ut om det er mulig å redusere andelen henleggelser. Det kan hende vi kan jobbe på andre måter, som kan føre til at flere gjerningsmenn blir straffet, sier han.

Politimester Bjørn Vandvik påpeker at antall tiltaler og dommer ikke gir et fullstendig bilde av politiets arbeid med familievoldssaker.

– Noen saker ender med forelegg, andre blir henvist til Konfliktråd eller oversendt andre politidistrikt. Det er også saker som ender med påtaleunnlatelse, sier Vandvik.

– Det forandrer ikke at anmeldelsene har økt med 60 prosent, mens domfellelsene har stått stille?

– Nei, det er det som gjør deres funn overraskende og interessante. Antall domfellelser burde også økt, sier Vandvik.

Etter at Romerikes Blad konfronterte politiet våre funn, har politiet satt i gang arbeidet med å gjennomgå familievoldssaker.

Politiet har undersøkt samtlige anmeldelser i 2012 for å se nærmere på hvordan disse ble håndtert. Gjennomgangen viser at størsteparten av anmeldelsene i fjor endte med henleggelse, hovedsakelig på grunn av mangel på bevis.

Les mer og følg serien på rb.no/voldsfritt

Flere årsaker

Det er flere grunner til at mange saker henlegges på bevisets stilling, det vil si manglende bevis.

– Det kan være at sakene blir anmeldt en tid etter at forholdet har funnet sted, at volden skjer innenfor husets fire vegger med ingen utenforstående vitner eller utfordringer med avhør av barn som er lojale mot far på grunn av trusler eller kultur.

Vandvik ser heller ikke bort fra at ressurser og kvalitet på politiets arbeid kan føre til at familievoldssaker blir henlagt.

– Dersom det ikke blir satt inn tilstrekkelig ressurser på framskaffelse av bevis så kan resultatet bli deretter. Dette er noe vi hele tiden vil jobbe med, å få kompetanse og kvalitet god nok og ressurstilgangen god nok. Et viktig element er læring og å bli utfordret på resultatene våre, sier Vandvik.

Eksempler på andre årsaker til at saker henlegges er: manglende eller trukket påtalebegjæring, foreldelse, tvil om tilregnelighet og intet straffbart bevist.

TA ET STANDPUNKT: Ta avstand fra vold i hjemmet!