Det ønsket vi å finne ut av. Familievold rammes av flere forskjellige paragrafer i straffeloven:

Den såkalte «familievoldsparagrafen» paragraf 219 omhandler utelukkende familievold. Paragrafene 227, 228, 229, 231 og 233 omfatter alle former for vold og trusler, uavhengig av relasjon mellom offer og gjerningsperson. Voldssakene varierer fra legemsfornærmelser til drap.

Vi har lest gjennom samtlige dommer avsagt i Nedre Romerike tingrett og Øvre Romerike tingrett i perioden 2004–2013 – flere tusen i tallet – og plukket ut alle dommer der det er snakk om vold i nær relasjon. Vi har også kontrollert at dommene er rettskraftige, ved å ta kontakt med høyere domstoler. Tre av sakene fra 2013 er ennå ikke rettskraftige. Disse sakene er anket til lagmannsretten. I disse sakene ble imidlertid begge gjerningspersonene dømt i tingretten, og vi har derfor valgt å ta med disse sakene for å gi et mer riktig bilde av antall dommer i 2013.

Innholdet i dommene er grundig systematisert og danner grunnlaget for faktamaterialet og kildearbeidet i denne reportasjeserien. Brudd på besøksforbud er ikke tatt med i tallmaterialet, verken for anmeldelser eller domfellelser.

Tall for antall anmeldelser har vi fått av politiet. Antall anmeldelser er ikke det samme som antall anmeldte personer. Én person kan være anmeldt for flere ulike forhold, for eksempel både trusler etter §227 og legemsbeskadigelse etter § 229.

Når det gjelder domfellelser, har vi valgt å konsentrere oss om antall dømte personer. Politiet regner på en annen måte: Dersom en person blir dømt etter både § 227 og § 229, regner politiet dette som to domfellelser.