Barn som presser foreldre for penger, arv og eiendom er et betydelig samfunnsproblem – med store helsemessige konsekvenser.

Det forteller førsteamanuensis Astrid Sandmoe ved Høgskolen i Telemark. Hun er den første i Norge som har tatt doktorgrad i temaet Vold mot eldre.

– Mange foreldre sover dårlig om nettene, har utviklet angst og depresjoner på grunn av at barna har presset dem til å kausjonere på lån og gjøre andre økonomiske disposisjoner mot deres vilje, forteller hun.

Presset mot foreldrene arter seg forskjellig, men kan bestå av fysisk og psykisk vold og trusler.

– Fører til for tidlig død

Studier har også vist at denne typen økonomisk og materiell vold mot eldre kan føre til en for tidlig død.

– To solide undersøkelser fra USA har påvist dette – at eldre utsatt for psykisk eller økonomisk vold hadde en tidligere dødelighet enn andre, forteller hun.

Sandmoe er ikke overrasket over funnet:

– Det er ganske forståelig. Søvnløshet, angst og kanskje også depresjoner presser kroppen hardt. De blir lettere fysisk syke og dermed også økt risiko for tidlig død.

Sandmoe mener leger og annet helsepersonell bør være mye mer søkende når eldre kommer med søvnproblemer og depresjoner.

– Mitt inntrykk er at det er for mye fokus på å behandle symptomene, framfor å finne de bakenforliggende årsakene, sier hun.

– Vanskelig å innrømme

Romerikes Blads gjennomgang av vold i nære relasjoner i årene 2004-2013, viser at 17 av de 276 domfelte ble dømt for vold mot en forelder – altså seks prosent.

Det finnes svært begrenset kunnskap om voksne barns vold mot foreldre i Norge, og Sandmoe kan derfor ikke tallfeste omfanget av problemet.

– Men jeg mener det er et mye større samfunnsproblem enn folk tror. Det er også et underkommunisert problem på alle samfunnsnivåer, fra de eldre selv til hjelpeapparat og politikere, mener hun.

En av utfordringene Astrid Sandmoe peker på, er at det sitter langt inne for en forelder å melde sitt eget barn for vold, trusler og overgrep.

– Det er betydelig mye vanskeligere å innrømme at du blir utsatt for slikt fra ditt eget barn enn en partner. Mange føler det slår så voldsomt tilbake på en selv, på oppdragerrollen. Det blir ekstra sårbart.

Én særlig utsatt gruppe

I sitt doktorgradsarbeid fant Sandmoe tydelige tegn på at eldre med begynnende kognitiv svikt, altså demens, var en særlig utsatt gruppe. Spesielt utsatt for økonomisk vold fra nære pårørende.

– Jeg fant voksne barn som etter samlivsbrudd flyttet hjem til mor og tok over både hus og pensjon.

– Er økonomisk vold mot eldre blitt et større problem i Norge i takt med den økte rikdommen?

– Ja, jeg tror dette er noe som har tiltatt. Overgrep mot eldre har alltid vært et problem, men mange eldre i dag sitter på store verdier, svarer hun.

Vold og overgrep mot eldre er imidlertid langt mer enn økonomisk vold. I en studie fra 2012 Sandmoe deltok i, på oppdrag fra Helsedirektoratet, var én av tre utsatt for fysisk vold. Her ble 30 eldre ofre for overgrep intervjuet og halvparten var utsatt for overgrep fra egne barn.

– Her var særlig barnas rusproblematikk og psykologiske helse vesentlige momenter, forteller hun.

Mange varsler om økonomisk vold

Fire av ti henvendelser til «Vern for eldre» i fjor gjaldt økonomiske overgrep – som oftest begått av egne barn.

Totalt mottok den nasjonale kontakttelefonen 273 meldinger i 2013.

– 118 av dem gjaldt økonomiske eller materielle overgrep, opplyser fagkonsulent Hege Jørgensen.

190 av henvendelsene gikk på psykiske overgrep, mens det ble rapportert 53 fysiske overgrep.

I 96 av sakene er sønnen oppgitt som overgriper, mens datter er overgriperen i 53 av sakene. Det betyr at overgrep begått av egne barn står for 55 prosent av henvendelsene.

Jørgensen forteller at 74 prosent av de 273 meldingene kom fra privatpersoner. Halvparten av disse var den voldsutsatte selv, mens fastlege, politiet, det øvrige hjelpeapparatet eller andre sto for resten.

Nasjonal kontakttelefon «Vern for eldre» er et landsdekkende tilbud, drevet av Oslo kommune.