I Viken skal det være et rikt og mangfoldig kulturliv, men et godt tilbud for alle våre innbyggere, over hele fylket. Derfor har vi styrket kulturbudsjettet for 2023, og vi viderefører viktig satsinger, som talentutvikling, Ung kultur, samt viktige tilskuddsordninger innen både kultur, frivillighet og kulturarv.

Blant annet viderefører vi fjorårets styrking av støtteordningen for inkluderende frivillige møteplasser, slik at vi bygger ned barrierer og bidrar til mer inkluderende aktivitetsarenaer, der alle kan delta. Vi styrker også satsingen på Bizzy-appen, som gir informasjon og rabatter på kulturarrangementer for ungdom. Viken har en stor andel unge i befolkningen. 25 prosent av dem som bor i fylket er i aldersgruppen 10-19 år, mens 20 prosent er i gruppen 20-29. En styrking av ordningen bidrar til at enda flere ungdommer kan få glede av kulturtilbudet i fylket.

Festivaler

Viken er et festivalfylke, med et mangfold av festivaler som betyr mye for innbyggerne. I budsjettet ligger det en styrking av festivalordningen, slik at vi også i år kan bidra til et mangfold av viktige regionale festivaler i hele Viken.

Viken ønsker også å bidra til at flere filmskapere som bor og har sitt virke i Viken kan søke om støtte til mer kostnadskrevende produksjoner, som spillefilmer og dramaserier, og har tatt initiativ til et samarbeid med Oslo Filmfond for å få til dette. Vi håper at vi også får med oss staten på satsingen, slik at regionen sikres representasjon i film- og kulturliv også i årene som kommer.

I budsjettet ble det også satt av 1 million kroner til frivillige organisasjoner som jobber med fattigdomsbekjempelse i Viken. Midlene skal komme innbyggere i fylket som trenger det aller mest i til gode.

Sammen med Fredrikstad kommune, har vi satt av årlige midler til et fartøyvernsenter på Isegran i Fredrikstad. Dette vil være et kompetansesenter for antikvarisk istandsetting av vernede og fredete fartøy på Østlandet, og blir et viktig bidrag for å styrke arbeidet med å ta vare på den rike maritime kulturarven som er i Viken, og styrke kunnskap om håndverkstradisjonene vi har i vår region.

Demokratisk møteplass

Bibliotekene er en viktig demokratisk møteplass, kulturformidler og kunnskapsarena for innbyggerne våre. Samarbeid mellom bibliotekene er viktig for å skape gode felles tjenester og ressursutnyttelse på tvers av geografien. I år ligger det en generell styrking av budsjettet til bibliotekutvikling i Viken, og ordningen med utveksling av medier mellom bibliotekene styrkes med hele 1 million kroner.

Så med andre ord, et solid budsjett for kultur- og mangfoldområdet gjør at mange populære ordninger kan videreføres også i år. Vi håper at så mange som mulig benytter seg av ordningene, og tar del i det rike kultur- og aktivitetslivet som er i Viken. Godt nytt kulturår, alle sammen!

Tonje Kristensen (Ap), Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune