Nå er vi inne i vår tids store oppgave: Hvordan skal vi i løpet av 2020-tallet klare å halvere klimagassutslippene og stanse ødeleggelsen av naturmangfoldet, samtidig som vi skal skape nye grønne arbeidsplasser og verdier etter hvert som fossilalderen må fases ut?

Utfordringen er formidabel. Skal vi fortsatt basere oss på verdiskapning fra naturen må det være en forutsetning at vi også tar bedre vare på den enn vi har gjort til nå. Vi må også erkjenne at klima- og naturkrisen henger sammen og må løses sammen. Dette fordi klimaendringene legger et kraftig press på natur og artsmangfold, samtidig som ødelagte økosystemer og kriser i naturmiljøet forsterker global oppvarming.

Tradisjonelt har Norge fått store inntekter fra eksport av råvarer: fisk, trelast og mineraler har bidratt positivt til Norges økonomi og det siste halve århundre har olje og gass gitt oss formidable inntekter.

Færre arbeidsplasser i petroleumsnæringen skaper behov for ny sysselsetting og nye former for verdiskaping. Vi trenger en målrettet satsing på bioøkonomi både nasjonalt, regionalt og lokalt. Altså en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser slik som skog, jord, husdyr og planter.

Det er ingen enkeltproduksjon eller industri som kan erstatte de inntektene Norge har fått fra olje og gass fram til nå. Men vi har mye å bygge videre på for å øke verdikjeden betraktelig på de ressursene vi allerede har, ikke minst har vi kunnskap og erfaring som gjør at vi kan produsere smartere. Satsing på biovitenskap og sirkulærøkonomi betyr at vi kan få mye mer ut av de verdiene vi har og samtidig skape nye arbeidsplasser. Kunnskap om naturens egne prosesser, økologi og sirkulering av næringsstoffer er essensielt for å lykkes med dette.

Skal vi lykkes med et grønt taktskifte – der miljømessig bærekraft blir en hovedstrategi for økonomisk utvikling - trenger vi altså mye mer kunnskap om naturen og hvordan vi kan skape verdier fra den innenfor naturens egne tålegrenser. Dette innbefatter blant annet sikring av hav-, skog- jordbruksarealer, kartlegging og vern av utsatt natur, god arealforvaltning og tilrettelegging for grønne næringer. Kunnskap om naturverdier kommer til å bli en like viktig forutsetning for økonomisk utvikling i dette århundret, som kunnskap om industrielle prosesser var i det forrige.

Vi trenger en eksportstrategi som hjelper norske bedrifter med å hente ut merverdier fra bærekraftige aktiviteter. Norge har mye fornybar energi og en teknologisk avansert industri. Vi har høykompetent arbeidskraft, ikke minst når det kommer til naturvitenskapene. Våre gode råvarer bør så langt det lar seg gjøre videreforedles i Norge før eksport av en mer verdifull vare med lavere klimafotavtrykk. Det vil kunne gi oss store fordeler i et internasjonalt marked som de neste årene kommer til å kreve mer bærekraft og dokumentasjon på at produkter og tjenester er utviklet uten store utslipp eller skade på naturen.

I Viken er vi godt posisjonert med sterke kunnskapsmiljø knyttet til NMBU, NIBIO og samarbeid med næringsliv innen jord – skog- og havbruk og fornybar energi. Vi bør etablere et eget nasjonalt Bionova, bioøkonomiens Enova, som kan styrke satsing på grønn verdiskaping. Et Bionova bør særlig rettes inn mot å støtte prosjekter innen de nevnte næringer og etablere koblinger mellom disse, samt andre forskningsmiljø innenfor livsvitenskapene.

Et grønt taktskifte handler om å sette djerve mål og gjennomføre kunnskapsbaserte valg. De neste ti årene blir avgjørende; hvilken fremtid vi etterlater våre barn og barnebarn avgjøres nå i vår tid. Mulighetene er mange for å ta riktige valg og skape grønne arbeidsplasser.

Historisk har naturen gitt oss arbeid og store inntekter. Et grønt taktskifte vil trygge velferd og livskvalitet - også for framtida. Derfor ønsker vi at de ulike politiske partiene innarbeider disse temaene i sluttspurten på partiprogrammene som de skal gå til valg på til høsten og som vil legge føringer for det grønne skifte i årene framover.

Astrid Ehrlinger Sørsdal, Evgenia Mobech, Christian Pedersen og Thorbjørn Refsum, Ambassadører for Naturviterne i Viken