Gjennom de siste månedene har vi hatt tett dialog med partiene og politikerne som om kort tid skal behandle og vedta ny kommuneplan for Lillestrøm. Samtalene har vært gode og konstruktive, og vi opplever at politikerne på tvers av partiene har et genuint ønske om å legge til rette for at vi kan lykkes med vår planlagte utvikling av området rundt Nova Spektrum - fra en stor og grå parkeringsplass, til en ny, moderne og grønn bydel med kort gangavstand til Lillestrøm stasjon og resten av sentrum.

Godt samarbeid

De positive tilbakemeldingene fra de folkevalgte står i sterk kontrast til administrasjonens forslag til kommuneplan. Her er det lagt inn flere bombastiske formuleringer av typen «Det skal ikke være boliger langs rv. 159», som setter hele vårt prosjekt i fare, og som stenger døren for løsningene mange ønsker seg. Det virker som om kommuneadministrasjonen har bestemt seg for hva som er best for Lillestrøm uten å ha snakket med politikerne. Og uten å legge til rette for et godt samarbeid om byutvikling med de som er i stand til å få den til å skje.

Administrasjonens manglende vilje til å forstå behovene til oss og andre i samme situasjon, gjør at kommuneplanen fortsatt inneholder flere snubletråder som det i første omgang kan være vanskelig å få øye på, men som det ble advart kraftig mot i høringsrunden. Medvirkningsprosessen i forbindelse med planarbeidet har imidlertid ikke ledet til noen vesentlige endringer, selv om de utilsiktede negative konsekvensene ble beskrevet og belyst på en tydelig måte.

Urolige

Ved nærmere gjennomgang av forslaget til kommuneplan som nå ligger til politisk behandling, er det på det rene at den på langt nær gjenspeiler den støtten og utålmodigheten vi opplever fra både innbyggerne, næringslivet og politikken etter å få våre planer realisert. Dette gjør oss svært urolige, og truer også Nova Spektrums muligheter for å skape enda større positive ringvirkninger årene som kommer.

Kommunens administrasjon har også foreslått flere bestemmelser som går lenger enn de nasjonale retningslinjene på områder der dette vanskelig lar seg begrunne på en faglig overbevisende måte.

Vi er oppriktig bekymret for at kombinasjonen av detaljgraden, skjerpelsene av forskriftskrav og omfanget av krav i forslag til ny kommuneplan, gjør det mindre interessant for ulike initiativtakere å delta i samarbeidet om å utvikle kommunen videre. Dette vil gå utover utviklingen av Lillestrøm i møte med utsikter til befolkningsvekst, økende aldring blant deler av kommunens innbyggere, samt behovet for å legge til rette for at flere kan bo og leve på en klimavennlig måte.

Rammebetingelser

Hvem skal egentlig sørge for at disse og andre behov løses med nye boliger og bedre boligmiks, dersom få eller ingen by- og eiendomsutviklere mener de riktige rammebetingelsene for å satse i kommunen er til stede?

Nylig behandlet og vedtok politikerne i Lillestrøm byutviklingsplanen etter flere runder med tilbakespill til administrasjonen, og med tydelige føringer også i forbindelse med det endelige vedtaket. Vi vil gi ordentlig honnør for at politikerne var våkne og lyttende i forbindelse med denne prosessen.

Nå setter vi vår lit til at medlemmene av kommunestyret også tar frem rødpennen i forbindelse med behandlingen av administrasjonens forslag til kommuneplan. På flere områder er det behov for konkrete justeringer for å unngå at kommuneplanens arealdel blir til hinder for en god og balansert utvikling av Lillestrøm i årene som kommer. Skal vi lykkes med å gjøre Lillestrøm enda mer attraktiv både som bosted og destinasjon, er disse endringene sterkt nødvendige. Vi stoler på dere, Lillestrøm-politikere!

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør Stiftelsen Nova Spektrum, Lillestrøm