Det er urolige og krevende tider. Økt prisvekst, høy aktivitet i norsk økonomi og økte statsutgifter betyr at regjeringen må gjennomføre kutt og gjøre tøffe prioriteringer i årets statsbudsjett. Det er lenge siden vi var i en likende situasjon, både økonomisk og beredskapsmessig.

I dagens situasjon er det viktigere enn noen gang at vi prioriterer og styrker beredskapen vår. Derfor preges årets statsbudsjett tydelig av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i med krig i Europa og en økt sikkerhetstrussel mot Norge og våre interesser. Politiet er en viktig del av vår grunnberedskap, og derfor vil Senterpartiet og Arbeiderpartiet styrke polititjenester i hele Norge, framfor å styrke det sentrale byråkratiet. Målet er en desentralisert politistruktur som sikrer beredskap gjennom tilstedeværelse og lokalkunnskap.

Vi foreslår å bruke 75 millioner kroner på mer politi nærmere folk. Det er fordi Senterpartiet mener at fellesskapets midler bør gå til tjenester som er til direkte nytte for folk – der vi bor. I 2023 vil vi opprette nye polititjenestesteder og vi vil ha flere politifolk på jobb som har tid til å drive forebyggende arbeid i lokalsamfunn i hele Norge. Dette vil vi finansiere ved å redusere utgifter i politidirektoratet, til konsulenter, administrasjon og byråkrati. Dette er en politisk prioritering vi gjør for å sikre mer politifolk ute i førstelinja.

Det er det motsatte av hva den forrige regjeringen gjorde, som hadde som sitt prosjekt å gjennomføre en storstilt sentralisering av politiet. Det er denne utviklingen vi nå er i ferd med å snu. Sammen med de 200 millionene Senterpartiet og Arbeiderpartiet prioriterte til politiet allerede i fjor høst, for 2022, er vi med statsbudsjettet som ble lagt frem nå et langt steg nærmere å bygge opp et nært og tilstedeværende politi over hele landet.

Det er ikke bare den nære og lokale beredskapen som styrkes ved årets statsbudsjett. Store og viktige nasjonale beredskapsaktører som Norsk sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og Hovedredningssentralen styrkes også. I tillegg prioriterer vi beredskapslagring av matkorn, medisiner og smittevernutstyr, fordi vi nå vet hva det vil si å stå i krise. Til sammen prioriterer Senterpartiet og Arbeiderpartiet over 700 millioner kroner til den sivile beredskapen, som er et solid løft for din og min trygghet i urolige tider.

En av statens viktigste oppgaver er nettopp å sikre folks trygghet. Med betydelig styrking av både forsvar, sivil beredskap og lokalt politi sørger Senterpartiet og Arbeiderpartiet for at vi står sterkere i møte med det som utfordrer våre verdier. I urolige tider er det viktig for Senterpartiet at folk i hele Norge skal oppleve trygghet gjennom økt beredskap og mer synlig politi.