I kartleggingen kommer det fram at vanningssystemet som leverer vann til kommunene Nannestad og Ullensaker, samt Gardermoen flyplass, kan få vannforsyningsproblemer om det ikke kommer betydelig mengder nedbør.

Nannestad kommune kan ha en ny vannkilde i drift om 14 dager, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen som har bedt om en oppdatering fra Mattilsynet om vannsituasjonen.

– Det har vært veldig varmt den siste tiden, derfor ønsket jeg en orientering fra Mattilsynet om varmen og tørken har noen betydning for vannforsyningen framover. Mattilsynet har orientert oss om at slik situasjonen er nå, er det ikke forsyningsproblemer av betydning. Kommunene ser ut til å håndtere situasjonen og enkelte steder er det iverksatt vanningsrestriksjoner, sier eldre- og folkehelseministeren.

– Har kontroll på situasjonen

Mattilsynet kan ikke utelukke at enkelte vil få vannforsyningsproblemer etter hvert, men slik situasjonen er nå, er det ingen som har problemer.

– Kartleggingen viser grei kontroll jevnt over, men om tørken fortsetter i samme skala, kan det by på problemer for enkelte. De aller fleste kommunene som har meldt om utfordringer, er på Romerike, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet til NTB.

– Vi har satt i gang forebyggende tiltak slik at kommunene har alternative kilder. Det er generelt gode beredskapsplaner, forklarer Ruden videre.

Tomme brønner og reservevann

I kartleggingen blir det videre pekt på at mange kommuner har tatt i bruk vanningsrestriksjoner og reservevannforsyning. Det rapporteres om dårlig trykk i høyden flere steder, og flere opplever tilførselsproblemer fra brønner.

– Mange har egne grunnvannsbrønner som har gått tomme. Det kommer meldinger stort sett fra dyreeiere i hele landet, bortsett fra Nord-Norge hvor situasjonen er god. Flere med problemer har mottatt hjelp fra brannvesenet, sier Ruden til NTB.