Millionkravet skulle i utgangspunktet opp til ankebehandling i Eidsivating lagmannsrett onsdag, men partene kom i dag til enighet om et forlik.

– Det stemmer. Det blir ingen rettssak, sier daglig leder i Nedre Romerike Vannverk/Sentralrenseanlegget RA-2, Dag Jørgensen.

Hemmelig

Millionkravet fra NRV/RA-2 bunnet i det de oppfattet som fiktive og uriktige leieavtaler for anleggsmaskiner. NRV/RA-2 mente det dreide seg om ren tapping av penger, men fikk ikke medhold da tingretten behandlet saken sist høst.

Kravet ble avslått dels fordi retten ikke fant det tilstrekkelig bevist at det dreide seg om uriktig fakturering, dels fordi deler av kravet var foreldet. NRV/RA-2 anket avgjørelsen.

– Men nå er vi kommet til enighet om et forlik alle er fornøyd med, sier Jørgensen.

– Hva går forliket ut på?

– Innholdet i forliket går vi ikke ut med.

– Er ikke det litt spesielt siden det her er snakk om et offentlig eid selskap?

– Noen ganger er det en forutsetning for et forlik at det forblir en sak mellom partene. Vi er fornøyd med forliket fordi vi har fått et oppgjør vi er tilfreds med.

Det har ikke lyktes Romerikes Blad å få kommentar fra de andre partene.

Flere forlik

Forliket som nå er inngått føyer seg inn i rekken av flere:

Tidligere har NRV/RA-2 inngått forlik med både revisorselskapet som reviderte vannverksregnskapene, og med tidligere styremedlemmer.

NRV/RA-2 har fått inn til sammen 20 millioner kroner på disse to forlikene alene. I tillegg er det inngått mindre forlik med andre forretningsforbindelser fra Ivar T. Henriksens tid som vannverkssjef.

Hvem som tok initiativet til forliksforhandlingene denne gangen ønsker ikke Jørgensen å kommentere. Han presiserer at en avgjørende faktor for NRV/RA-2 også denne gangen har vært å vurdere omkostningene ved å kjøre en rettssak fullt ut, og å se dette opp mot risikoen for ikke å vinne fram med kravet.

– Vi har igjen lagt en kost-, nytte- og risikovurdering til grunn, sier han.

  • Selv etter dette forliket mener NRV/RA-2 de har et berettiget krav mot Henriksen og hans samarbeidspartnere på til sammen rundt 80 millioner kroner.