Spørsmål: – Hvorfor er dere imot abort? Vil dere ikke at kvinner skal velge selv?

Svar: – For KrF handler kampen for ufødt liv om et ja til et samfunn som legger til rette for at man får barn, også når det "ikke passer" i forhold til livssituasjon, økonomi, studie eller karriere. De fleste abortene i Norge tas av kvinner i alderen 20-24 år. Økonomiske støtteordninger og tilgangen på barnehageplasser må utformes slik at flere velger å få barnet. Derfor har vi foreslått å øke støtten til gravide som ikke har jobb til 140.000 kr og vi vil gi gratis prevensjon til alle jenter mellom 16-24 år.

Spørsmål: – Dere mener homofile har krav på respekt og en hverdag uten diskriminering. Hvorfor ønsker dere da ikke at homofile skal få verken gifte seg eller adoptere? / Hvordan begrunner KrF, rent politisk, forbud mot homofiles ekteskapslov?

Svar: – KrF vil at alle mennesker skal kunne leve åpent med sin seksuelle orientering. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) har krav på respekt og en hverdag uten diskriminering og hatvold. KrF er opptatt av stabilitet og gode rammer for samliv - også homofile som velger å leve sammen skal sikres juridiske og økonomiske rettigheter. Vi mener at partnerskapsloven dekket behovene homofile/lesbiske som vil leve sammen i forpliktende samliv har. Derfor ønsket ikke KrF den ekteskapsloven vi har i dag. Mange par står i dag i kø for å adoptere. Det stilles i dag mange krav til eventuelle adoptivforeldre. KrF har valgt å vektlegge barnas behov for rollemodeller av begge kjønn ved adopsjon.

Spørsmål: – Ved forrige stortingsvalg var det 300.000 unge velgere som ikke stemte. Hva gjør dere for å engasjere ungdom?

Svar: – Mange unge er engasjert i politikk. Likevel kan det være vanskelig å skille mellom de politiske partiene og når politikere snakker kan det ofte være en ordbruk som er vanskelig for unge å forstå. Dette jobber vi med og prøver å bli bedre på i KrF. KrFU er ungdomspartiet til KrF. Her engasjerer mange unge seg i saker som miljø, menneskeverd, bistand- og utviklingspolitikk.

Spørsmål: – Fattigdom får uheldige konsekvenser for samfunnets utvikling, hva vil dere gjøre for å bekjempe fattigdom i Norge?

Svar: – Dette er KrFs forslag til handlingsplan mot fattigdom i Norge:

1. Innføre statlig minstenorm for sosialhjelpssatser, og forskriftsfeste at barnetrygd og kontantstøtte holdes utenfor utmålingen av sosialhjelp.

2. Inntektsgraderte barnehage- og SFO-satser, makspris hjelper ikke de som har aller minst.

3. Styrke arbeidsmarkedstiltak og kvalifiseringsprogram

4. Økt engangsstønad i forbindelse med adopsjon og fødsel

5. Fritak for egenandeler ved helsetjenester for lavinntektsgrupper

6. Fritak for egenandeler ved tannhelsetjenester for langtids sosialhjelpsmottakere

7. Økt behandlingskapasitet i rusomsorgen ved økt bruk av institusjoner drevet av ideelle aktører

8. Lavterskel botilbud med oppfølging og bo trening

9. Gjeldsrådgivning

10. Økt inntektsgrense for ordningen med fri rettshjelp

Spørsmål: – På hjemmesiden deres skriver dere: «Et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.» Hva er et godt samfunn for barn?

Svar: – KrF mener at et samfunn som er bra for barna, er et samfunn som er bra for alle. Familien er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap, og den trygge rammen rundt barns oppvekst. Derfor mener KrF at å ta vare på familien, er noe av det beste man kan gjøre for å ta vare på barna. Fordi vi vet at det vil koste samfunnet mye hvis vi lar være.

Spørsmål: – I hvilken grad føler dere det er riktig å blande religion med politikk, spesielt siden så mange ikke er kristne og kommer fra andre kulturer?

Svar: – KrF er et politisk parti, vi skiller derfor mellom politikk og religion. Vi bygger derimot vår politikk på de kristne verdiene som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvaret. Disse verdiene preger all KrFs politikk. Verdigrunnlaget forplikter oss til å kjempe for menneskeverdet i alle livets faser, til radikal omsorg for våre medmennesker og til å forvalte ressurser og miljø til beste for hverandre og kommende generasjoner.

Spørsmål: – Det er fortsatt mange som ikke har et sted å bo i Norge og mange av dem er rusavhengige. Hva vil KrF parti gjøre for at det skal etableres tilstrekkelig antall egnede boliger for rusavhengige?

Svar: – KrF vil at rusmisbrukere skal møtes med verdighet. Vi arbeider for at det skal være tilstrekkelig kapasitet på lavterskel helsetilbud, og det skal tilbys bolig og arbeidstrening. Gjennom ordningen «Leie før eie» vil KrF hjelpe rusmisbrukere, flyktninger og andre i en vanskelig økonomisk situasjon inn på boligmarkedet. For sosialklienter og folk med vanskelig økonomi kan det å leie en bolig som man senere kan få kjøpe, være en inngangsbillett til boligmarkedet.

Spørsmål: – Hva mener KrF om nynorsk? Bør det være påbudt, valgfritt eller totalfjernes.

Svar: – Språk er en vesentlig del av ens identitet. KrF mener at alle norske elever skal beherske norsk skriftlig og muntlig når de går ut av grunnskolen. Undervisningen i sidemål må fortsette for å sikre at vi har to likestilte målformer.

Spørsmål: – Hva mener dere KrF om boring i Lofoten?

Svar: – For KrF er spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen en viktig verdisak. Dette er kampen mellom fornybare og fossile ressurser fisk, sjøfugl og sårbar kystnatur mot oljeinteressene. Vi sier derfor nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

Spørsmål: – Hvorfor setter dere deres egen religion framfor andres i utdanningen? For eksempel ved at dere vil ha minst 50 % av «KRLE»-undervisningen om kristendom, framfor en mer religionsnøytral undervisning. Burde ikke alle religioner likestilles, nå som statskirken er avviklet?

Svar: – KrF mener at det er viktig å lære om alle de store religionene på skolen. Troen er viktig for mange mennesker. Norge har også de siste tiårene blitt et mer flerkulturelt samfunn. Kunnskap om de ulike religionene er derfor grunnleggende for å kunne forstå og respektere andre menneskers kulturelle bakgrunn. Likevel vektlegger KrF kunnskap om vår kristne og humanistiske arv. Ikke i form av forkynnelse, men gjennom engasjerende kunnskapsformidling. I lys av den plass kristendommen har i den nasjonale historie og tradisjon bør kristendomsundervisningen ha en større plass i den norske skolen.

Spørsmål: – Hva mener KrF om karakterer i barneskolen?

Svar: – Vi er imot karakterer i barneskolen. Det er tidlig å få karaktervurdering allerede i femteklasse. KrF mener ikke at innføring av karakterer vil gi noe ekstra læringsutbytte.

Spørsmål: – Hva er KrFs syn på aktiv dødshjelp?

Svar: – Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å kjempe for menneskeverdet i alle livets faser. KrF sier derfor klart nei til aktiv dødshjelp. En slik rett setter pasienten, de pårørende og helsepersonell i en etisk (svært) vanskelig situasjon. KrF vil heller styrke den palliative behandlingen, for å kunne sørge for en verdig alderdom ved livets slutt.