Selve byen og alle bygdene i kommunen er viktig, men særlig vil utviklingen av arealene ved dagens flyplass på Kjeller bli avgjørende for i hvilken grad en vil lykkes.

Kjeller med sin beliggenhet midt mellom Hovedbanen/ Gardermobanen og E6, og midt mellom Oslo sentrum og hovedflyplassen på Gardermoen, gir unike muligheter for utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser! Kjeller er i realiteten allerede en bydel i den største byen på Romerike, med gangavstand til jernbanen.

Slaget er tapt

Vi kan mene mye om at Forsvaret har valgt å flytte ut fra Kjeller, men det slaget er tapt. Nå må de gode arbeidsplassene som forsvinner når Forsvaret ikke lenger vil ha aktivitet på Kjeller flyplass, erstattes.

Det haster med å få i gang dette arbeidet. Politikerne i Lillestrøm har et stort ansvar for å få til en rask og kraftfull satsing som sikrer nye fremtidsrettede arbeidsplasser på Kjeller. Analyser viser at det kan komme mellom 4000 og 5000 arbeidsplasser i Kjellerområdet, men dette vil selvsagt ikke komme av seg selv. Vi må ha politiske ledere som både vil dette, og som evner å planlegge, regulere og legge til rette for etableringer.

Marginale jordbruksarealer

Jordvernhensyn tilsier at det må bygges tettere, også i landbrukskommunen Lillestrøm. Alt ligger til rette for tettere bebyggelse på Kjeller. Boligpotensialet på Kjeller vil bidra til redusert press på landbruksareal. Ikke bare redusert press på landbruksareal i Lillestrøm kommune, men på hele Romerike. Arealene som må beslaglegges på Kjeller, er marginale i forhold til hva tilsvarende utbygging andre steder vil kreve av areal. Nettopp fordi det allerede er velutbygd infrastruktur i området, med blant annet veier og gangavstand til jernbane.

Les også

Plutselig begynte toppsjefen å gråte i bilen. Fire måneder senere ble livet hans forandret for bestandig

Faktisk vil en satsing på Kjeller kunne bidra til lavere kommunale avgifter for både husholdninger og næringsdrivende, fordi en vil få et betydelig antall nye innbyggere og virksomheter å fordele kostnader til vei, vann og rør. Det vil komme innbyggerne i hele Lillestrøm kommune til gode. I tillegg vil et livskraftig næringsliv med tusenvis av arbeidsplasser i attraktive næringsvirksomheter og forskningsinstitusjoner bidra til å løfte så vel boligverdier som livskvalitet for innbyggerne i hele kommunen.

Den store motoren

Det er viktig å satse på å utvikle både arbeidsplasser og boliger i hele kommunen. Det må satses på kollektive tverrforbindelser fra bygdene, med busser som går i pendel til og fra jernbanestasjonene. Skal en lykkes, er det helt avgjørende å ha en stor motor i satsingen. Kjeller både kan og bør bli denne motoren. Lykkes vi i å utvikle Kjeller, har vi også større forutsetninger for å lykkes med nærings- og boligutvikling i hele kommunen. Flere arbeidsplasser og flere skattytere gir også større inntekter og muligheter for å bygge barnehager, skoler, sykehjem osv. i hele kommunen.

Næringsvirksomheten som vil etablere seg direkte på Kjeller vil gi muligheter for utvikling av arbeidsplasser og næringsvirksomheter andre steder i kommunen, og som leverer varer og tjenester til en større næringsklynge på Kjeller. Instituttene på Kjeller er viktige for hele regionen. Disse må utvikles videre på Kjeller, noe som krever areal.

Sneversynt

Jeg vil advare de som setter en satsing på Kjeller opp mot satsing andre steder i kommunen vår. Selv om en ikke hadde slått sammen Sørum, Fet og Skedsmo, ville jeg fremdeles ment at utviklingen på Kjeller var like viktig for hele det området som i dag er Lillestrøm kommune, akkurat som jeg mente den gang jeg var aktiv politiker i det som var Sørum kommune.

En sneversynt konfliktlinje der en setter utvikling av bygdene i kommunen opp mot en storstilt satsing på Kjeller, er en uklok linje uansett hvilken bostedsadresse en har i Lillestrøm kommune. En slik linje vil avsløre manglende forståelse for sammenhenger, og vil kun føre til å hemme utviklingen av arbeidsplasser nært der folk bor – i hele kommunen. I ytterste konsekvens vil et fravær av satsing på næringsutvikling og bostedsutvikling på Kjeller påføre oss alle høyere kommunale avgifter og lavere verdier på det vi eier målt mot om vi nå satser!

Ingen kommunal oppgave

Om selve flyplassen, og om det er mulig å opprettholde veteranflymiljøet, må analyseres og vurderes grundig. Samtidig vil jeg understreke at det ikke er en kommunal oppgave å drive en flyplass, selv ikke landets eldste flyplass. Vi må få kunnskap om hvilke kostnader innbyggerne kan bli påført dersom denne aktiviteten fortsatt skal opprettholdes på Kjeller. Selve flystripa kan en uansett beholde som et stort kulturminne som vitner om den aktiviteten og samfunnsnytten som har funnet sted på Kjeller gjennom over 110 år.

Nå må Kjeller rigges for aktivitet og samfunnsnytte de neste 110 årene. Innerst inne tror jeg de aller fleste av oss innser at det ikke vil bli som flyplass. Selv om det kjennes vemodig.

Are Tomasgard, valgt i LOs ledelse, tidligere ordfører i Sørum kommune (Ap)