Herrene Bendz og Snortheim fra Nannestad Høyre har tidligere i denne avis kommet med kritikk rundt prosessen i forbindelse med utvidelse av Maura skole. Det kan virke som herrene enten ikke helt har satt seg inn i saken eller velger å tolke den på sin egen måte. Leserne skal være klar over at dette normalt sett er to svært påleste og oppegående politikere, det skal de ha all honnør for. Men selv høyrepolitikere kan bomme på mål iblant. Vi skal i det videre prøve å komme med noen oppklaringer.

La oss starte med siste avsnitt i innlegget, og hvor vi kan være enige: «Vi vet for lite». Hele poenget med saken 9.februar var å godkjenne et mandat med rammebetingelser for hvordan administrasjonen skal jobbe videre med saken. Vårt poeng er følgende: La administrasjonen få gjøre den jobben først og så må vi politikerne få en ny sak hvor vi kan fatte nødvendige vedtak med tanke på kostnader og andre forhold. Vi kan ikke fatte vedtak på løst grunnlag før utredning og planlegging er gjort. Det tror vi alle kan være enig i. Det er heller ikke slik at saken mangler en fremdriftsplan. Hvis man leser vedlegg i saken tas det sikte på ferdigstillelse i løpet av høsten 2023. Det er selvsagt en viss usikkerhet bak slike prognoser, men la oss nå starte der.

Når det gjelder kostnadsoverslaget så merker vi også fra posisjonens side at man vurderer at den avsatte rammen på 31 millioner sannsynligvis ikke er nok. Det må vi foreløpig ta til orientering og dernest tror vi at i stedet for å tenke på et tall, at det er bedre å foreta den vurderingen når prosjektet har kommet litt lenger. Det viktigste i denne typen prosjekter er at man sikrer bred involvering blant de som skal bruke skolen, administrasjon, byggeteknisk fagfolk og så videre. Dette er ganske standardisert i forhold til deltagelse, og vi er helt sikre på at alle som har meninger om hvordan nye Maura skole skal se ut, får muligheten til å uttale seg. Ikke alle kan få viljen sin, men resultatet vil bli bra, dersom vi tar oss den tiden vi trenger.

Utvidelse av skolen vil også ha innvirkning på utearealet og dette vil også være en del av den videre prosessen. Vi må også huske at når vi utvider en skole, først må kartlegge hvorvidt all eksisterende bygningsmasse er fullt utnyttet og deretter hva man må bygge på. Høyre har som politikk å stadig ville bygge med overkapasitet, de har tidligere foreslått å bygge en ny 1.-10 skole mellom Maura og Nannestad. Dette er en dårlig løsning, både for elevene, lærerne og for kommuneøkonomien. Det koster å drifte tomme klasserom også og det har vi ikke råd til. I våre kapasitetsplaner, som baserer seg på befolkningsutviklingstall fra SSB tas det hele tiden hensyn til vedtatte byggeprosjekter i kommunen og planene våre revideres fortløpende på et faglig godt grunnlag. Det har vist seg at prognosene fra SSB hittil har stemt ganske godt, og vi fra posisjonen kommer til å fortsette å legge dette til grunn i det videre arbeidet. I likhet med Høyre har vi et ønske om å drive en ansvarlig skolepolitikk, men da må vi først og fremst basere oss på fakta og utredninger, og ikke mer eller mindre kvalifisert gjetting.

Alle partier i Nannestad ønsker en god skole for barna våre. Vi må ha respekt for at vi er uenige og har andre måter å løse utfordringene på. Men la oss nå ta dette mandatet fra 9.februar som et startskudd for den videre prosessen og så tror vi at politikerne sammen med administrasjon, ansatte, elever og foresatte skal finne gode løsninger både for Maura skole, og i det videre andre skoler som etter hvert må utvides. Det er bra at Høyre er utålmodige, alle vil jo skape resultater, men la oss ta den nødvendige tiden slik at prosjektet blir best mulig gjennomarbeidet.

Posisjonspartiene i Oppvekst og kulturutvalget i Nannestad:

Tor Øyvind Hansen-leder, Nannestad Arbeiderparti

Thomas Kahn-nestleder, Nannestad Bygdeliste

Gina Skrivelien Thue-medlem, Nannestad Arbeiderparti

Hans Mikal Holter-medlem, Nannestad Senterparti