1. Enklere og billigere å reise kollektivt.

Venstre vil at tog, buss, bane og båt skal gå oftere og at prisen på månedskort settes ned med minst 250 kroner. Vi vil fjerne sonegrenser som deler opp kommuner, og gi all ungdom fra 16 til 19 år gratis ungdomskort i stedet for skoleskysskort med tidsbegrensning.

2. Rein og levende Oslofjord

Venstre vil sikre en rein og levende Oslofjord med et rikt friluftsliv.

3. Ta vare på mer natur

Venstre vil stanse tap av natur gjennom bl.a. arbeid med arealbudsjett, arealregnskap og tydelige rammer for kommunenes arealplanlegging

4. Kutte klimagassutslipp raskere

Mesteparten av klimagassutslippene i vår region kommer fra transport. Venstre vil gjøre det enklere og billigere å gå, sykle og reise kollektivt, gjøre all transport utslippsfri, sikre utslippsfrie byggeplasser og stille klimakrav i byggeprosjekter.

5. Flere gang- og sykkelveier.

Venstre vil at det det skal bli enklere å gå og sykle til daglige gjøremål. Det er best for helsa, best for klima og best for by- og stedsutvikling.

6. Mer åpenhet

Venstre vil innføre et åpenhetsregister i Akershus som gir innbyggere og media mer innsyn i politiske prosesser og i lobbyisme.

7. En skole der alle kan lykkes

Fra 2024 har alle rett til å fullføre videregående opplæring og rett til å ta et fagbrev til hvis du har ett fra før, eller rett til å ta et fagbrev hvis du har studiekompetanse fra før. Venstre vil at Akershus skal ligge i front på å innføre fullføringsreformen og tilby opplæring tilpasset både ungdom og voksnes livssituasjon.

8. Fritt skolevalg og mer valgfrihet for elevene i videregående skole

Venstre vil at elever skal velge hvilken videregående skole de vil gå på, og at de får større valgfrihet også når det gjelder valg og kombinasjon av fag.

9. Flere helsesykepleiere og miljøarbeidere i videregående skoler

Venstre vil styrke laget rundt eleven og ha flere helsesykepleiere, miljøarbeidere og psykisk helseteam tilgjengelig for elevene i de videregående skolene i Akershus.

10. Nye grønne arbeidsplasser

Venstre vil fjerne byråkratiske hindringer og støtte nyskapende grønne bedrifter. Vi vil legge til rette for næringsutvikling og innovasjon for å skape nye, grønne arbeidsplasser for framtida.

Solveig Schytz og Margrethe Prahl Reuch, toppkandidater for Venstre i fylkestingsvalget i Akershus