Dette vedtok Stortinget i 2016. På klimatoppmøtet i Glasgow var «net zero» et begrep en hørte overalt. Viss en slipper ut klimagass, må en sørge for å fjerne samme mengde klimagass et annet sted. Å fjerne klimagass kan for eksempel bety å lage andre nyttige stoff av den, eller å lagre den på sikkert sted i undergrunnen. Dette er særdeles viktig for å motarbeide de menneskeskapte klimaendringene vi rundt omkring i verden ser gjør seg mer og mer gjeldende i dag – som tørkekatastrofer, oversvømmelser, at breene smelter vekk og på mange andre måter.

Mange bekker små

Norge er et lite land, og det er lite vi kan gjøre i denne store sammenhengen. Men noe kan vi gjøre – og bør vi gjøre, både i egen og alle andres interesse. Det samme gjelder Eidsvoll kommune – som en liten del av Norge. Som hele Sosialistisk Venstreparti er óg Eidsvoll SV opptatt av dette. Vi må huske på ordtaket om at «mange bekker små, gjør en stor å».

Som et bidrag til å oppfylle Stortingets vedtak om å gjøre Norge klimanøytralt innen 2030, vil Eidsvoll SV kjempe for at kommunen vår skal bli klimanøytral – som for eksempel Stavanger og Arendal har vedtatt at de skal. Derfor skriver Eidsvoll SV i valgprogrammet for 2023: «Våre valg har stor betydning, selv om Eidsvoll kommune er en liten aktør i det store globale miljøbildet. Det er viktig at kommunen har med seg et klima- og miljøperspektiv i alt den gjør.»

Solceller

Eidsvoll SV vil kjempe for at en i alle nye kommunale byggeprosjekt skal utrede hvilke muligheter for miljøvennlige løsninger som kan tas med. Dette bør for eksempel være solceller som omdanner sollys til elektrisk energi, geotermos eller sedumtak.

Geotermos består av varmelager i fjell. Vi veit at under oss er det ufattelige mengder energi i form av varme – om vi bare makter, og ønsker, å hente den opp. Denne kan vi utnytte som en enorm energikilde.

Sedumtak betyr at en dekker tak med bergknapp. Bergknapp er en plante med vakre, ofte gule, blomster. Sedumtak gir bedre miljø, både for naturen og innemiljøet, og det er er energisparende vinter og sommer og støydempende. Bergknapp er òg en populær plante blant bier og andre pollinerende insekt. Dermed hjelper vi òg bier og andre insekt til å bestøve planter og trær som gir oss menneske mat.

Sårbar natur

Men Eidsvoll SV har óg mange andre saker vi vil arbeide for. Blant annet sier Eidsvoll SV nei til nedbygging og omregulering av verna og sårbar natur som myr og raviner. Vi sier òg nei til å bygge ned dyrka og dyrkbar mark, og vi vil arbeide for at dyrka mark blir utvida på miljø- og klimavennlig måte. Og vi vil at framtidas skoler og andre kommunale bygg skal legges utenom myrområde og dyrkbar mark.

Jo Gjessing, Eidsvoll SV