Hensynet til kostnadene ved oppløsning av Viken og til at Østfold og Buskerud vil tape økonomisk, brukes som begrunnelser fra Akershus Arbeiderpartis nestleder, Øystein Slette, når han i RB forsvarer sitt fylkesstyres vedtak om å gå imot egne politikere i fylkesrådet i Viken. Fylkesrådet, under Arbeiderpartiets ledelse, går som kjent inn for om å løse opp Viken til fordel for gjenoppretting av Østfold, Buskerud og Akershus. Det er flere grunner til at mange både i og utenfor Arbeiderpartiet har reagert med overraskelse på dette vedtaket.

For det første er det stor usikkerhet ved kostnadene ved å gjennomføre oppløsning. Det sier også den administrative rapporten fra Viken, som ut fra hva det kostet å etablere Viken, anslår at prislappen kan bli mellom 310 og 440 mill. kroner. Mer enn halvparten av disse kostnadene er knyttet til å reversere IKT-løsninger. Det vil åpenbart være hensiktsmessig å bygge videre på det som er etablert av dataløsninger gjennom et samarbeid mellom Østfold, Akershus og Buskerud. Ingen har så langt sagt seg uenig i dette. Tilsvarende er det med arkivløsninger, som det er god erfaring med interkommunalt samarbeid om. Prislappen for oppløsning, som Staten for øvrig har lovet å dekke, kan altså reduseres kraftig i forhold til anslagene i den administrative rapporten.

For det andre er det vanskelig å forstå at hensynet til Østfold og Buskerud skal være en hovedbegrunnelse for styret i Akershus Arbeiderparti til å motsette seg oppløsning av Viken. Arbeiderpartiet i de to fylkene har ikke sluttbehandlet saken enda, men uttalelsene så langt tyder på at de ønsker å støtte sine partifeller i fylkesrådet som går for å få reetablert fylkene sine. Østfold og Buskerud kom dårlig ut av regjeringen Solbergs endringer i inntektssystemet for fylkene. I Hurdalsplattformen slås det fast at systemet skal gjennomgås. Et av kriteriene som må justeres er den forrige regjeringens ensidige vekt på mer penger til fylkene med mest vekst.

For det tredje handler ikke inndelingen av fylker først og fremst om administrative kostnader. Fylkenes oppgave er å ivareta hensynet til folkevalgt styring av videregående opplæring, løsninger for kollektivtrafikk og fylkesveier, regionalt kulturliv og ikke minst planretningslinjer i et nært samarbeid med kommuner, næringsliv og organisasjonsliv. Viken, som er dobbelt så stort som nest største fylkeskommune, som har 51 kommuner å forholde seg til og som består av storkommuner i pressområder og små distriktskommuner, er en uegnet enhet til å løse fylkeskommunale oppgaver. Ikke engang som valgkrets for stortingsvalg er Viken en egnet enhet. Det konkluderte valglovutvalget med og ba om at Østfold, Buskerud og Akershus fortsatt skal opprettholdes som valgkretser.

Senterpartiet er langt fra alene om å ønske Østfold, Buskerud og Akershus tilbake som egne fylker. Flertallet i fylkestinget i Viken delte dette synet da vi vedtok samarbeidsplattformen for Viken i 2019. Foran stortingsvalget i 2021 var oppløsning av Viken en sentral sak og mange av oss minnes tydelige signaler fra mange partier, også Arbeiderpartiet, om at de støttet forslaget om å få tilbake de tidligere fylkene. Måling av innbyggernes mening viser det samme, klart flertall for oppløsning. Sist så jeg at 70 prosent av respondentene i en RB-måling sier det samme. Ansattes organisasjoner i Viken har også uttalt seg. I den framlagte administrative rapporten er deres meninger henvist til vedlegg. Ikke minst ansatte som arbeider på skolene og i tjenesteproduksjon ute i storfylket, peker på at det er stordriftsulemper i Viken.