E16 til Kongsvinger - svar til Kim Aastangen. «Overdose motorvei» bruker Kim Aastangen i sin kronikk om E16 til Kongsvinger i Romerikes Blad 05.01.2022, før han stiller noen spørsmål til politikerne. Overskriften berører akkurat det jeg som fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune har tatt opp gjentatte ganger med Nye Veier AS og med kommunene. I kronikken er det mange poeng og stilles en rekke gode spørsmål. Utfordringen med dem er at de er rettet til feil adressat.

Det er Staten ved den forrige regjeringen som besluttet å gi utbyggingen av E16 mellom Slomarka og Nybakk til Nye Veier AS. Hvordan det ble besluttet, og hvem som står bak beslutningen om å utvide prosjektet til å gjelde hele strekningen Kongsvinger – E6 er for meg veldig uklart, spesielt når det allerede er motorvei i begge ender. Dette fremstår som dårlig forankret og vanskelig å forstå. Utfordringen på E16 ligger mellom Slomarka og Nybakk, noe mange ulykker og dårlig fremkommelighet viser.

Normalt ville Staten selv ha krevd en konseptvalgutredning ved et prosjekt med så vidt ulike alternativ som det Nye Veier AS har løftet frem. En statlig konseptvalgutredning ville sett både vei og jernbane i sammenheng, belyst ulike traseer og tilgrensende veinett. En slik utredning ville også vært tydelige på hvilke mål samfunnet har for transportløsningene i området og hva som skal oppnås og hvordan ulike hensyn skal vektes. En konseptvalgutredning ville blitt kvalitetssikret eksternt og blitt gjenstand for høring før løsninger, trasé og mål for tiltak ble valgt.

I dette området har Staten valgt å ha en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen. Veiutbyggingen mellom E16 Nybakk – Slomarka er derimot satt ut til Nye Veier AS, og det hele er blitt utvidet til å være snakk om hele riksveistrekningen mellom Kongsvinger og E6. Dette er kjernen i spørsmålene Kim Aastangen stiller. Riktig adressat for disse spørsmålene er Staten, som både har ansvar for jernbane, riksveiene og eier Nye Veier AS. Fylkeskommunene Viken og Innlandet har bedt om et møte med samferdselsministeren for å ta opp nettopp dette.

Vår utfordring, er at Staten har pulverisert sitt ansvar ved at verken Nye Veier AS eller Statens vegvesen tar ansvar for de behovene som fremdeles vil være på eksisterende E16 ved å bygge en ny vei langt unna eksisterende vei. Vi savner, som Aastangen, en forklaring på at Staten ikke tar et helhetlig ansvar når det først åpnes for å se på mer enn strekningen E16 Nybakk – Slomarka der utfordringene på E16 faktisk ligger. Vi skulle ønske Nye Veier AS i større grad hadde konsentrert seg om å planlegge og finne løsninger der behovene er, mellom Nybakk og Slomarka.