Den ekstreme prisøkningen på drivstoff, mat og strøm innebærer en betydelig inndragning av kjøpekraft for befolkningen. Alle blir fattigere som følge av prisøkningene. Aller hardest rammer det folk med vanlige og lave inntekter.

AP-SP regjeringen legger med støtte fra SV opp til å bruke 30 milliarder kroner ekstra oljepenger i revidert nasjonalbudsjett. Men ikke en krone brukes på å hjelpe vanlige folk med den kraftige prisveksten. Ap-Sp fortsetter sammen med støttehjulet SV sløsingen og milliardbeløp brukes ukritisk på bistand, symbolske klimatiltak, støtte til laksetrapper og restaurering av myr.

Klimasymboler

Regjeringen følger situasjonene løpende og nøye, men dette ikke er holdbart. Fremskrittspartiet vil erstatte passivitet med handlekraft og reduserer avgiftene for alle for å dempe prisveksten i vårt alternativ til revidert statsbudsjett. Samtidig kutter vi sløsingen av midler på klimasymboler, bistand og kulturinstitusjoner, som NRK.

Lavere priser på mat, drivstoff og strøm vil komme alle forbrukere samt små- og mellomstore bedrifter til gode.

Samtidig som prisveksten gjør befolkningen fattigere har staten aldri tjent mer penger på eksport av olje, gass og strøm. I tillegg til dette er det ekstraordinært høye skatteinntekter, og økte varepriser gir også mer avgiftsinntekter. Fremskrittspartiet mener at statens ekstraordinære inntekter skal komme befolkningen til gode gjennom lavere avgifter.

Fjern avgiftene!

I juni 2021 var prisen på bensin 17. kroner. Nå betaler folk 27 kroner, ja enkelte steder har prisen vært opp mot 30 kroner per liter. Prisveksten er uholdbar og Fremskrittspartiet vil derfor fjerne alle drivstoffavgiftene i vårt budsjettalternativ. Det vil gi en prisreduksjon på 8 kroner per liter bensin.

I en situasjon der strømprisene er ekstremt høye har AP-SP regjeringen, med støtte fra SV valgt å øke elavgiften samtidig som staten tjener store penger på å eksportere norsk strøm til EU. Fremskrittspartiet vil ha makspris på strøm der ingen skal betale mer enn 50 øre per kWt, men vi vil også fjerne el-avgiften.

Mat er dyrt i Norge og prisveksten som følge av situasjonen i verdensmarkedet har gjort maten enda dyrere. Høyere matvarepriser gir større avgiftsinntekter til staten, og Fremskrittspartiet mener at dette er urimelig. Vi forslår å halvere matmomsen, noe som vil komme alle forbrukere til gode gjennom lavere matpriser.

Pensjonistene taper

I trygdeoppgjøret er det normalt at avviket mellom anslag for lønnsvekst og faktisk lønnsvekst kompenseres for pensjonistene. Regjeringen har valgt å kun kompensere for halvparten av avviket fra 2021, noe som innebærer at pensjonistene taper to milliarder kroner i pensjon. Dette er penger Fremskrittspartiet mener skal tilfalle pensjonistene. Vi fremmer derfor forslag om å kompensere dette avviket fullt ut.

Fremskrittspartiet mener at alle fortjener en verdig pensjonstilværelse og de økte prisene i samfunnet rammer i særlig grad minstepensjonistene. Vi foreslår derfor å øke minstepensjonen med 5.000 kroner årlig fra 1. juli i år.

AP-SP regjeringen kutter i eldreomsorgen, og et viktig symbol på denne usosiale politikken er at de vil fjerne eldreombudet som gjør en god jobb i å tale de eldres sak. Fremskrittspartiet styrker eldreomsorgen og vil bygge flere sykehjemsplasser mens regjeringen kutter utbyggingen av plasser.

Eldreomsorgen er mangelfull og vi trenger eldreombudet som kan ivareta eldre som ikke får det tilbudet de har krav på.

Bedre veier

Det har vært en dyster utvikling med flere ulykker på veiene. Regjeringen er imidlertid på ville veier når svaret på denne utviklingen er å gjøre standarden på nye veier dårligere samt at det kuttes i veivedlikeholdet. Regjeringen vil skru klokken tilbake i veipolitikken til en tid der veiene ble bygget underdimensjonert, stykkevis og delt.

For norske bilister er AP-SP regjeringen med SV på slep en katastrofe. Avgiftene går opp samtidig som veibyggingen går ned. Norske bilister i by og bygd er SV og regjeringens melkeku.

Fremskrittspartiet vil stoppe regjeringens forsøk på å kutte i standarden på nye hovedveier. Nye veier må bygges for å håndtere den trafikkøkningen som kommer. Fremskrittspartiet styrker bevilgningen til vedlikehold betydelig. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på norske veier. Et godt veidekke er noe av det viktigste vi kan gjøre for trafikksikkerheten.

Fremskrittspartiet vil ikke tilføre mer penger til norsk økonomi, men bruke de ressursene vi har riktig. Avgiftene skal reduseres for å sikre økonomien til folk og bedrifter i en vanskelig tid. Vi prioriterer velferdsstatens kjerneoppgaver og kutter sløsingen på klimasymboler, bistand og kulturinstitusjoner. Staten blir rikere mens folket blir fattigere

Hans Andreas Limi, Finanspolitisk talsperson, Fremskrittspartiet