2023 er siste år for Viken, så fylkesvalget til høsten blir for nye Akershus fylkeskommune. Hva kan vi så vente hvis vi tar en kikk i vår grønne krystallkule?

Mye fylkeskommunalt arbeid har blitt betydelig forsinket i året som har gått, og tilsvarende i 2023, siden oppdelingen av Viken har tatt det meste av ressurser. Det har måttet planlegges for nye organisasjoner, og dagens administrativt ansatte lever i usikkerhet. Mange politiske avgjørelser skyves over til de nye fylkestingene som trer i kraft etter valget, samtidig som mye skal forberedes i oppdeling til Akershus, Østfold og Buskerud.

Romeriksbanen

Så skal jo fylkeskommunens forpliktelser opprettholdes også nå. I tillegg må det legges til rette for avgjørelser de nye fylkeskommunene trenger å ta raskest mulig etter at de kommer sammen, så de kan skape et best mulig fylke for årene fremover. Når det hele lander vil likevel Akershus trolig få brukbar kapasitet og økonomi, selv om vi ikke får like stor tyngde som i Viken. Uansett vil vi heller ikke i Akershus ha råd til alt. Når er det for eksempel Romeriksbanens tur? Det spørsmålet blir stadig mer påtrengende.

Det er mye i samfunnet fylkeskommunen ikke kan gjøre så mye med, men som er statens eller kommunenes ansvar, eller helt andre aktører. Strømpriser har fylket små muligheter til å påvirke, selv om vi definitivt kan støtte bedre opp om solceller, enøk og en del annet. Som regional samfunnsutvikler er det mye fylkeskommunen kan og bør gjøre, og vi har også et visst handlingsrom ut over det, avhengig av hva man prioriterer.

Forholdet til Oslo

I neste fylkestingsperiode er forholdet til Oslo et av de uavklarte spørsmålene. I dag har Akershus felles areal- og transportplan med Oslo. Fylkestinget i Viken har sagt nei til ny felles regional plan for areal og mobilitet med Oslo, men det er altså Akershus som skal vedta nye planer antakelig en gang i 2024. Oslo insisterer på at Akershus bør videreføre en felles plan med dem, gjerne med noen justeringer. Den nye regionale planen for areal og mobilitet som Viken nå arbeider med, og som vil bli som et utkast for nye Akershus, har også som utgangspunkt at hele regionen må sees i sammenheng, men fylkestinget ønsker ikke at Oslo skal ha vetorett i spørsmål om hvor det skal bygges i Akershus.

Vikens kommende regionale planer lages også etter en annen lest enn de gamle, og vil se langt flere av bærekraftmålene i sammenheng, og dermed også hvordan areal og mobilitet kan støtte opp under viktige mål for livskvalitet, folkehelse, arbeidsliv, utdanning og selvfølgelig klima og miljø. Det er ikke sikkert denne floken vil avklares i 2023, selv om det vil være en stor fordel, men i 2024 er det ingen vei utenom. Både kommuner og næringsliv trenger vedtak av et oppdatert og bedre tilpasset planverk for veien videre for Akershus-samfunnet.

Klima- og naturkrisen

Det overordnede målet om å skape et mer bærekraftig lavutslippssamfunn innenfor planetens tålegrenser vil uansett være sentralt fremover. For å ta vare på velferd, trygghet og arbeidsplasser må vi møte klima- og naturkrisen bedre enn i dag. Oslofjorden vil bli i fokus mer enn hittil, sammen med andre vannveier og våtmarker, men også temaer som arealnøytralitet og sirkulærøkonomi. Vi kan ikke fortsette å ha et forbruk som egentlig forutsetter at vi har mer enn en klode til rådighet, men utvikle mer sirkulære verdikjeder.

Viktigere blir også temaer som beredskap og matsikkerhet. Men vi må også bli flinkere til å ta vare på hverandre, så også temaer som likeverd, mangfold, forskjeller og psykisk helse vil trolig arbeides mer med også på fylkesnivå, inkludert flere sosiale hensyn når det fortsatt må fortettes. Vi i MDG i Akershus er i hvert fall klare til å finne løsninger sammen med andre, for å skape best mulig forutsetninger for fremtiden!

Godt nytt år!

Øyvind Solum, fylkestingsrepresentant Viken og fylkestingskandidat Akershus for MDG