Onsdag 26. januar behandlet kommunestyret i Lillestrøm kommune Ny saksgjennomgang og innstilling - Asak Søndre. Et politisk flertall på 29 mot 25 stemmer vedtok å avslutte saken.

Jeg mener dette er en tragisk og feil avgjørelse.

Dette er en kompleks og krevende sak, og omfattende utredninger og grundig arbeid er knyttet opp mot den tragiske hendelsen, som skjedde i november 2016.

Tre utenlandske arbeidere ble tatt av skredet, og to personer ligger fortsatt begravd under massene.

Det man kan spørre seg om, er hvilket fokus saken hadde fått dersom de omkomne hadde vært norske statsborgere.

Politiet har henlagt saken, man kan spørre seg på hvilket grunnlag?

Onsdag 26. januar 2022 velger altså et politisk flertall i Lillestrøm kommune å legge saken død!

Det hele startet med en bakkeplanering for å bedre vilkårene for å drive landbruk på et 30 dekar stort område. Forutsetningen for planeringsarbeidene var at det skulle brukes stedegne masser og følgelig ikke tilkjørte masser.

Det ble tatt imot ca. 70000 m3 masser (minst 5000 lastebillass) som ble lagt på høyeste punkt i hauger på 5 meter. Dette er stikk i strid med hvordan bakkeplanering faktisk skal gjennomføres. Tiltaket er også stikk i strid med hvordan man skal jobbe i kvikkleireområder, da dette innebærer en enorm vektøkning på et særlig sårbart område.

At grunneier måtte vite hva stedegne masser innebærer må være hevet over enhver tvil.

Det er derfor ganske utrolig at 70.000 m3 masser har blitt tilført utenfra!

Det som forverrer saken ytterligere er at de massene som er tilkjørt, beviselig inneholder forurensede masser.

En geoteknisk rapport konkluderer med at skredet skyldes oppfyllingsarbeid.

Jeg har ikke til hensikt å lete etter syndebukker, men tillater meg å komme med et par spørsmål:

  • Det er vel slik at den som tar initiativ til og utfører et tiltak forplikter seg til å følge de vilkår og forutsetninger som er gitt?
  • Dersom det er slik at gitte vilkår og forutsetninger ikke har blitt oppfylt i denne saken, hvorfor har man ikke hatt sterkere fokus på dette i saksutredningen? Her har det utvilsomt skjedd store avvik i forhold til vilkår og forutsetninger. At settekommunedirektøren i sin utredning har unnlatt å vektlegge dette er ganske utrolig.

I kommunestyremøtet i Lillestrøm kommune på onsdag 26. januar foreslo et politisk mindretall at saken om skredet på Asak skulle sendes tilbake til Statsforvalteren til ny vurdering og uttalelse. Dette forslaget ble dessverre nedstemt.

Dette oppfatter jeg som sterkt beklagelig, denne saken må virkelig bli belyst på nytt!