Statens strålever refser Ife for at de ikke har gjort undersøkelser om dette. Svaret er viktig også for beboerne i området fordi det handler om hvor lenge det er trygt å bo i området. Til det svarer sikkerhetssjef Ole Reistad ved Ife:

– Slik vi i dag kjenner forholdene til det brukte brenselet, er det ingen grunn til bekymring, men vi må ta affære så snart som mulig, sier han.

Blir stadig dårligere

Det er det som nå skal undersøkes; om det har skjedd endringer i atomavfallet som gjør det uforsvarlig å lagre det på Kjeller. En slik undersøkelse vil trolig ikke være ferdig før i 2016.

– Vi har ingen indikasjoner på at det har skjedd endringer. Vi vet likevel at det brukte brenselet blir i stadig dårligere forfatning, sier han.

Det brukte brenselet, som betraktes som høyaktivt atomavfall, lages flere forskjellige steder på Ifes område på Kjeller. Mye av det stammer fra atomalderens barndom.

Det er, så vidt man kjenner til i dag, to steder i verdens som tar hånd om dette avfallet. Det ene stedet er Sellafield i England, et reproesseseringsanlegg som Norge har protestert mot og vil ha lagt ned fordi det bidrar til forurensning av norskekysten. Det andre er i Frankrike.

Også i Russland kan man behandle brukt brensel.

Da Ife tok i mot en russisk delegasjon før jul ble det påstått at Russland behandler sitt avfall bedre enn Norge, og at Norge har mye å lære av Russland.

LES OM RUSSISK BESØK!

– Må bort

– Avfallet må bort fra Kjeller og det aller beste er å få det til behandling i utlandet. Vi mener det er statens ansvar, sier han.

Ife lagrer drøyt 17 tonn brukt reaktorbrensel på Kjeller. Hvert år kommer det 100 nye kilogram til lagrene.

Ife skulle, ifølge Statens strålevern, ha gjennomført en undersøkelse som skulle gi svar på spørsmålet om hvor lenge det er forsvarlig å lagre avfallet på Kjeller Fristen var 1. juli 2014. Det er ikke gjort.

«Vi ser alvorlig på at undersøkelsene ikke er gjennomført innen fristen, og at Ife ikke har begrunnet hvorfor arbeidet ikke er gjennomført og eventuelt søkt om en fristutsettelse».

Skriver Strålevernet til Ife.

– Avfallet må bort

– Det er en undersøkelse som krever mye ressurser og tar tid. Vi kommer til å gjennomføre den. Men det var aldri meningen at den skulle være ferdig 1. juli 2014, slik vi forstod det, sier Reistad.

15. februar vil Ife redegjøre for Statens strålevern hvordan de skal gjøre undersøkelsen og beskrive hvordan de vil følge opp.

– Når undersøkelsen er gjort får vi svar på om vi må pakke om brenselet. Det vi vet med sikkerhet, er at avfallet må bort herfra. Spørsmålet er når.

Staten må ta ansvar

Atomavfallet blir i stadig dårligere forfatning og det blir stadig vanskeligere å håndtere.

Det har vært spekulert på om avfallet kan lagres i fjellet nær Halden. Men avfallet må til utlandet for reprossesering uansettt. Og om avfallet pakkes om, kan det stå i 20 nye år. Atomavfallet må til slutt behandles nå eller senere. De fleste land i Europa har ryddet opp i avfall fra egen tidlig atomalder. Det har ikke Norge gjort, ifølge Reistad.

En god del av atomavfallet som er lagret på Kjeller, stammer fra den første atomreaktoren Jeep 1, og i tiden før Institutt for energiteknikk ble en stiftelse.

Å ta videre hånd om er statens ansvar, mener Reistad.

– Nasjonale myndigheter må ta en beslutning om hva vi skal gjøre med det brukte brenselet som lagres på Kjeller, sier sikkerhetssjef Ole Reistad.

Fakta

  • Institutt for energiteknikk ble opprettet i 1948.
  • Første norske atomreaktor, Jeep 1, ble satt i drift i 1951, og ble sett på som et lite norsk teknologisk eventyr.
  • På 1970 og 1980 tallet dreide opinionens syn på atomenergi karakter. Ife ble samtidig et forskningssenter for annen, alternativ energi, samtidig som atomreaktorene i Halden og på Kjeller ennå er i drift.
  • Men det ble produsert mye avfall fra de to reaktorene. Mellom og lavaktivt avfall lå i mange år nedgravd i tønner på Kjeller. Det avallet lagres nå i Himdalen i Aurskog-Høland.
  • Det høyaktive avfallet lagres ennå på Kjeller, og man vet ennå ikke hvordan og når man må gjøre noe med dette atomavfallet.