Nei, Jose Julio Gonzalez og Svein Grindahl Arbeiderpartiet har selvfølgelig ikke gått «til sengs med Høyre» for å frata folk den pensjonen de har tjent opp til. Påstanden kommer i et innlegg fra de to på rb.no den 14. januar.

Gode og trygge levekår for pensjonister er en svært viktig sak for Arbeiderpartiet. Derfor ønsker vi økt minstepensjon i folketrygden, at pensjonister ikke skal gå i minus når andre går i pluss, pensjon fra første krone og livslang tjenestepensjon også i privat sektor, vi ønsker å skjerme uføre alderspensjonister fra levealdersjustering, og å beholde etterlattepensjon. Dette har vi også foreslått gjentatte ganger i Stortinget, men vi er blitt konsekvent nedstemt av høyreregjeringen og Frp. Vi kommer til å fortsette å kjempe for disse sakene. De med minst fra før vil alltid ha en sterkere stemme så lenge Arbeiderpartiet sitter ved bordet.

Likevel skriver Gonzales og Grindahl at Arbeiderpartiet svikter våre idealer. Men våre idealer har aldri vært å kjempe for at de mest heldige av oss skal ha mulighet til å få utbetalt opp mot 90 % av full lønn i pensjon, slik de ønsker. Våre idealer er å sikre like muligheter for alle. Ved oppgjøret i 2009 valgte de ansattes organisasjoner å beholde ordningen med brutto tjenestepensjon, med en garanti på 66 pst. av sluttlønn i årlig pensjon. Det var viktig for organisasjonene at offentlig ansatte fortsatt skulle ha mulighet til å gå av med AFP uten at det får konsekvenser for samlet pensjon ved 67 år. Prinsippet med brutto tjenestepensjon er at folketrygden utbetales i sin helhet, mens det gjøres fradrag i tjenestepensjonen for det folketrygden har utbetalt (med unntak av et visst beløp som holdes utenfor). Etter hvert som folketrygden øker ved å stå lenge i arbeid, kan det til slutt bli slik at hele utbetalingen kommer fra trygden. Ingen taper. At pengene kommer fra en annen kilde, gjør ikke pengene mindre verdt.

Arbeiderpartiets utgangspunkt har vært at ingen skal tape på å stå i jobb utover 67 år, tvert imot. Det skal belønnes. Og det er også det som skjer med offentlig ansatte som jobber lenge, men uten å ta ut folketrygd før man slutter å jobbe. De får mer enn 66 % pensjonsutbetaling. De som begynner å bruke av sin opptjente pensjon, samtidig som de har full lønn, får naturlig nok mindre senere.

Vi har forståelse for at det er en kjedelig oppdagelse hvis man ikke har vært klar over hvordan systemet fungerer før etter å ha levd på doble utbetalinger noen år. Men det er dessverre ikke et godt nok grunnlag for å få Stortinget til å vedta utbetalinger på 15 milliarder kroner til en gruppe pensjonister som uansett ikke har tapt pensjon på dagens ordning.

At det likevel kan føles urettferdig har vi forståelse for, og vi foreslo derfor i Stortinget at det ikke skal betales premie lenger fra den dagen folketrygden overtar alt ansvar. Det ville betydd høyere utbetaling for den ansatte i stedet.

Arbeiderpartiet kommer aldri til å slutte å kjempe for mer rettferdig fordeling og bedre kår for pensjonistene. Dét ville i så fall vært en skandale.