SISTE: Regjeringen vil bruke 243,6 oljemilliarder neste år – 2,6 prosent av fondets verdi

** Se en oversikt over alle lekkasjene fra statsbudsjettet litt lenger ned i artikkelen!

– Det er så hyggelig å ha sånne velkomstkomiteer om morgenen, men det er godt det ikke er hver dag, sa en blid Jensen da hun møtte et titall journalister og fotografer utenfor sin bolig i Oslo mandag morgen.

– Jeg har sovet godt, bare ikke så veldig lenge, innrømmet hun.

Jensen svarte avkreftende på om hun hadde drømt om statsbudsjettet.

– Jeg har jobbet med statsbudsjettet helt siden november i fjor. Det er en veldig lang prosess, og det berører veldig mange mennesker, sa hun.

Røpet ingenting

Jensen var ikke villig til å røpe noe fra budsjettet for neste år – til tross for et «Kan du ikke si noe om budsjettet? Vær så snill!» fra en frammøtt satirejournalist.

Finansministeren benyttet anledningen til å minne om at Norge går bra økonomisk for tiden.

– Det aller viktigste er at vi skal passe på at det fortsetter å gå bra og at bedriftene våre kan ansette flere, slik at flere mennesker kan komme i jobb. Arbeidsledigheten er nå på et rekordlavt nivå. Det går bra, og veksten tar seg opp over hele landet. Bedriftene våre leverer gode resultater, og det gjør at vi kan sikre bærekraften i norsk økonomi og trygge velferdsordningene våre, sa Jensen.

– Vi går inn i en tid hvor vi blir flere eldre. Det kommer til å være et større behov for å finansiere pensjonsutgifter og pleie- og omsorgsutgifter, fortsatte hun.

Legges fram klokka 10

Utvalgte hovedtall og nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020 publiseres klokka 8 mandag, mens budsjettdokumentene er tilgjengelige fra klokka 10. Klokka 10 starter også Jensens framlegging i Stortinget.

På spørsmål om noen kommer til å bli skuffet, svarte finansminister Siv Jensen slik:

– Det er alltid noen som ønsker seg mer penger til et formål. Vi må huske på at når det går godt i Norge, så betyr det at norsk økonomi vokser. Så vi kommer til å kunne bruke mer penger på mange ting, men vi må også passe på at vi ikke bruker for mye penger, rett og slett fordi det kommer til å bety at konkurranseevnen til bedriftene våre kan settes i fare. Det er ikke en god idé når vi skal sørge for at flest mulig kommer i jobb.

Her er lekkasjene!

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslaget fra regjeringen.

* Regjeringen vil redusere eiendomsskatten ytterligere, ned til 4 promille.

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.

* 2,4 milliarder kroner skal gå til Forsvaret slik at de kan fullføre langtidsplan (LTP).

* 700 millioner kroner settes av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* 466 millioner kroner til internasjonalt hjelpearbeid for sårbare grupper. Av disse går 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri. Det er også satt av midler til mennesker med funksjonsnedsettelser og hjelpetiltak for mennesker som er utsatt for hiv og aids.

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere kjøkken på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

* 373 millioner kroner til ehelse. Av disse skal 138 millioner gå til å sikre drift og vedlikehold av nasjonale energiløsninger, 84 til styrking av pasientsikkerheten og etableringen av et standardisert språk, 131 skal gå til arbeid med nasjonal helseanalyseplattform, og 20 til modernisering av Folkeregisteret.

* 350 millioner til flere politistillinger og drift i politiet. Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020.

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.

* 152 millioner kroner til å utvide studiestøtteperioden med en fjerde uke. Med dette fullfører regjeringen planen om å trappe opp til elleve måneders studiestøtte.

* Bevilgningen på 125 millioner kroner til den såkalte inkluderingsdugnaden i 2020 videreføres, men vil bli styrket med ytterligere 50 millioner kroner.

* 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

* 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

* 100 millioner til tunnel og skredsikring over Kvamskleiva på E16 nord for Fagernes. Det er satt av 25 millioner kroner til forbedringsarbeid på riksvei 4 gjennom Gran og Lunner.

* 60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug.

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen.

* 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner.

* Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner.

* 38,5 millioner kroner skal gå til varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede.

* 35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

* Tarmkreftscreeningprogrammet skal bli permanent, så det bevilges 24,7 millioner kroner til dette, noe som gir en total ramme på 97 millioner kroner i året.

* 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. Regjeringen foreslår at 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet.

* 25 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, samt norsk deltakelse i EUs arbeidsmarkedsbyrå. I tillegg skal det etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

* Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

* En ny redningsbase skal etableres i Troms. Lokalisering er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss.

* 15 millioner kroner til bransjeprogrammer. 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram.

* Fondet Education Cannot Wait for utdanning for barn og unge i krise- og konfliktområder får 500 millioner kroner i økt støtte fra 2019 til 2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

* Norge øker støtten til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria med 20 millioner kroner i perioden 2020–2022. Det er ikke kjent hva økningen vil utgjøre i 2020-budsjettet.

* Økt støtte til styrking av opplæringstilbud som driver forebygging av hat, som 22. juli-senteret og Dembra.

* Kystvakten får en åttende besetning i Ytre kystvakt. En besetning er mannskapet som trengs for å operere et kystvaktskip.

* 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser som skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vil gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig i distriktene.

* 11 millioner kroner til forskningsprogrammet Utenriks i Forskningsrådet. 6 millioner kroner til satsingen Europa i endring og fem millioner kroner til Asia i endring.

* 13,1 millioner kroner til et prøveprosjekt med heroinassistert behandling neste år. 300 ruspasienter i Oslo og Bergen skal få tilbudet om gratis heroin.

* 287 millioner kroner til ti nye, regionale kulturbygninger. Den største summen gis til Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum.

* 225 millioner kroner til videre arbeid med en løsning for fangst, transport og lagring av CO2 fra industrianlegg i Norge.

Fakta om statsbudsjettet

Statsbudsjettet omhandler statens utgifter og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter.

Det blir samtidig lagt fram et nasjonalbudsjett, som er en mengde anslag for hele den økonomiske utviklingen og styrende for rammene i statens eget budsjett.

Regjeringen Solberg legger fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020 mandag 7. oktober klokka 10.

(Kilder: Finansdepartementet)