Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har innført et system der realiteten er at alle som søker nå får drosjeløyve. Dette innebærer en rasering av ei hel næring og ei hel yrkesgruppe med mange arbeidsplasser. Det vi før kalte piratdrosjer har høyrepartiene nå gjort lovlig.

Nå er det fritt fram for internasjonale app-selskaper, og dette skjer på tross av faglige advarsler om at det vil gi en svartere og mer ukontrollert bransje, og internasjonale erfaringer som viser at det over tid gir høyere priser og dårligere transporttilbud for publikum. Mange frykter dessuten at økt konkurransepress og reduserte krav til løyvehavere vil kunne føre til dårligere sikkerhet for kundene.

Arbeiderpartiet ser på yrkessjåfører som ei yrkesgruppe med en selvsagt rett til å kunne leve av jobben sin og ha familie, hus og hjem. Likevel ser vi at transportbransjen ofte byr på dårlige arbeidsvilkår, og vi er bekymret for at transportbransjen under høyrepartienes styre utvikler seg til et marked preget av svart arbeid, useriøsitet og svakere tilknytning til det ordinære arbeidsmarkedet. Den nye drosjepolitikken til høyrepartiene gjør alt bare enda verre.

Erfaringer fra land der behovsprøvingen er opphevet viser at et frislipp i antall drosjeløyver ofte gir overetablering, økte priser for kundene, lavere kvalitet på tjenestene og geografisk sentralisering av tjenesten. Dette fører verken til bedre tilbud til publikum, lavere priser, flere trygge arbeidsplasser, bedre lønnsomhet i næringa eller kontrollerbare skatteinntekter til fellesskapet. Det blir heller ikke et bedre transporttilbud for syke, eldre og bevegelseshemmede i distriktene.

Arbeiderpartiet vil ha ei trygg og seriøs drosjenæring med ordnede forhold, der kundene kan kjenne seg trygge og der sjåførene kan leve av jobben sin. Vi vil ha trygg pasienttransport og godt drosjetilbud i hele landet. Derfor gikk vi imot høyrepartienes frislipp i drosjepolitikken.

Arbeiderpartiet mener det skal være antallsregulering av drosjeløyver med kvalifikasjons- og vandelskrav til løyvehaver. Vi skal ha kontroll- og innrapporteringssystemer på samme nivå som dagens taksameter-ordning, og det bør være tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt. Vi vil ikke ha ei utvikling der utenlandske app-selskaper styrer drosjemarkedet.

Dersom det etter valget blir ei regjering ledet av Arbeiderpartiet vil vi i løpet av de 100 første dagene stoppe frislippet i drosjenæringa og starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Skal vi ha ei seriøs transportnæring må vi stille krav om en seriøs transportpolitikk. Det får vi ikke med høyrepartiene og derfor er det på tide at de blir skiftet ut.

Arbeiderpartiet vil ha ei sikker og seriøs drosjenæring med ordnede forhold.

Sverre Myrli, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet