NVEs beregning av norsk strømforbruk:

«Norge er en del av et europeisk kraftsystem, og strømmen vi bruker kommer fra ulike energikilder. Hvert år beregner NVE en klimadeklarasjon for fysisk levert strøm for fjoråret. Beregningene viser at strømmen som brukes i Norge i hovedsak kommer fra fornybare energikilder. Dette gjør at klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge er lite.

Norsk kraftproduksjon står i en særstilling, med den høyeste andelen fornybar strøm i Europa, og er tilnærmet fri for utslipp. Vannkraft står for mesteparten av kraftproduksjonen, i tillegg til en økende andel vindkraft. Norge er samtidig tett koblet til det europeiske kraftsystemet, slik at noe av strømmen som brukes her i landet kan være produsert et annet sted og med andre produksjonsteknologier.

Beregningen av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Metoden som er brukt avviker derfor fra det nasjonale utslippsregnskapet, som kun omfatter utslipp som finner sted innenfor landets grenser.»

Svært lite CO₂ utslipp fra strøm i Norge

De tre avsnittene over er direkte hentet fra NVE sin nettside. NVE beregner at faktisk utslipp fra strøm i Norge er 11g CO2e/kWh

Når kommunen nå skal behandle en politisk sak om klimanøytral drift i Lillestrøm kommune, så legger kommunedirektøren til grunn et CO₂ utslipp fra strøm på 126g CO2e/kWh. Dette er altså et utslipp som er 11 ganger høyre enn vårt reelle utslipp ved bruk av strøm i Norge. Begrunnelsen er at kommunen velger å legge til grunn en såkalt nordisk miks, som inkluderer et langt høyere CO₂ utslipp fra strøm i Danmark. Det betyr at tiltakene som må gjøres for at Lillestrøm kommune skal bli klimanøytral blir enda dyrere og enda mer inngripende.

Vil ikke kjenne prislappen

Vi har allerede sett at grønne anskaffelser fører til betydelig økte kostnader. Lillestrøm Frp har ved flere anledninger etterspurt hvor stor merkostnaden faktisk er, uten å få noe svar på dette. I forslag til plan for klimanøytral drift står følgende under finansiering av grønne anskaffelser:

«Klima- og miljøkrav vil normalt innarbeides i anskaffelsene og inngå i kontraktene. Da kan det være krevende og trolig unødvendig å peke på eventuell merkostnad for klimakrav. I noen tilfeller vil merkostnadene være betydelige, særlig hvis kommunen skal bidra til teknologisk utvikling og gå tidlig inn i nye markeder. For eksempel kan dette gjelde for kjøretøy og maskiner»

Ifølge kommunedirektøren er det altså både krevende og unødvendig å regne på hva det koster i investeringer for å kompensere for teoretiske klimautslipp som er 11 ganger høyere enn de reelle.

Og bare for å gjøre det helt klart, det er skattebetalerne i Lillestrøm som får denne regningen.

Umulig å nå målet

Lillestrøm Frp er selvsagt også opptatt av energieffektivisering. Vi har støttet forslag om etablering av solceller på kommunale bygg, og vi har bedt om en vurdering av muligheten for å etablere mikrokraftverk i vassdrag i kommunen. I disse dager er det god økonomi i flere grønne energikilder enn tidligere. Men, hvis alt strømforbruk i Lillestrøm skal beregnes basert på klimautslipp i Danmark, ja da kommer vi lenger og lenger unna målet, jo mer vi produserer egen strøm i kommunen. I planen som skal vedtas hvert øyeblikk så er målet at kommunen skal være klimanøytral i 2027, noe som rett og slett er umulig med de regnemetodene som legges til grunn. Lillestrøm FrP har også fremmet forslag om at en kost/nytte vurdering skal legges til grunn for klimatiltak, men dette ble nedstemt i kommunestyret.

I planen argumenterer kommunedirektøren med at energieffektivisering i Lillestrøm vil bidra til å løse energikrisen som har rammet Europa den senere tid. Dette er jo en god tanke, men det forutsetter i så fall at Norge må fortsette å tømme vannmagasinene her hjemme for å forsyne Europa med vår billige rene energi. Konsekvensen for strømprisen her i Norge kjenner vi dessverre altfor godt.

Fremskrittspartiet stemte imot denne planen for klimanøytralitet i hovedutvalg for miljø og samfunn, og vi kommer til å gjøre det samme i kommunestyret.

Ronny Røste, Kommunestyremedlem /Frp), Fetsund