Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) ønsker ikke å gå videre med planene for bygging av den nye gjenvinningsstasjonen på nåværende tomt i Lørenskog. Prosessen med å finne alternativer, og helst en ny tomt, er i gang.

Som del av oppstarten av prosjektet ble det for flere år siden foretatt en mulighetsstudie med geotekniske forundersøkelser. Når vi nå har kommet til prosjekteringsfasen er det foretatt en kvalitetssikring av grunnforholdene og en ny risikovurdering. Det er dette vi legger til grunn for vår avgjørelse.

Miljø, helse og økonomi

For å kunne bygge den nye gjenvinningsstasjonen er det nødvendig å fjerne forurensede masser tilsvarende 100 000 tonn. Kostnadsoversikten fra prosjekteringsarbeidet viser at fjerning, sortering og bortkjøring av disse massene fra nedlagte Nordlimyra deponi til et godkjent mottak, er beregnet å ha en merkostnad på minimum 155 millioner kroner.

Hvis man likevel ønsket å bruke store ressurser på å fjerne massene, hvor skulle man deponere disse? I praksis ville man skapt et nytt deponi eller fylt på et annet.

Vi vet det er asbest i deponiet, men det er usikkert hvor denne cellen ligger. Graver man opp deponiet foreligger det en risiko for at asbestfibre kan frigjøres og spre seg. Det er ikke ønskelig, da de ligger godt forsvarlig der de er i dag.

Folkehelse

Det er ikke aktuelt å bygge den tiltenkte stasjonen på tomten uten å fjerne de forurensede massene fra det gamle deponiet. Derfor velger vi å legge til grunn et føre-var-prinsipp, der vi ikke risikerer folks helse og kommunenes investeringer.

Hva så med deponiet? Deponiet var ble brukt aktivt fra 1956 til 1992. På den «gamle fyllinga» ble det dumpet husholdnings- og næringsavfall, beregnet til underkant av 300 000 tonn. I 1992 stengte man deponiet etter gjeldende krav og regler. Deponiet ligger i et område regulert til industri og kommunalteknisk virksomhet, og det blir miljøovervåket både for sigevann og gass gjennom ROAFs miljøovervåkingssystem. Deponiet fungerer godt i dag, som nettopp deponi. Risikovurderingene våre omhandler bruken av tomta til andre formål, der man må grave og flytte på forurensede masser.

Ny tomt

Ny gjenvinningsstasjon Vi har full forståelse for at innbyggerne i Lørenskog trenger en ny gjenvinningsstasjon eller tilsvarende tjenester for å dekke sitt behov for å håndtere avfall. Vi er utålmodige sammen. Derfor jobber vi med å finne nye løsninger, i tett dialog med kommunen og prosjektgruppen «Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon». Helst ønsker vi å finne en ny tomt for gjenvinningsstasjonen, men det viktigste er å finne gode løsninger for innbyggerne.