Hele seks av ti sykepleiere svarer i en fersk undersøkelse at de mener de bruker for mye tid på andre arbeidsoppgaver enn ren sykepleie og arbeide med pasienter. Sentrale arbeidsoppgaver må vente, skriver tidsskriftet Sykepleien.

Undersøkelsen er utført blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund og viser stor forskjell på hva sykepleierne mener de skal gjøre og hva de faktisk gjør i arbeidstiden.

85 prosent av sykepleierne oppgir at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver, mens 62 prosent sier at de opplever dette daglig. Det gjelder spesielt oppgaver som helsefagarbeidere, renholdspersonale og kjøkkenpersonale vanligvis utfører.

– Må si ifra

– Sykepleierne må si klart ifra når det de må gjøre, ikke er sykepleieroppgaver, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund. Samtidig sier hun at hun ikke kan oppfordre sykepleiere til å nekte å utføre arbeidsoppgaver.

– Arbeidsgiver har styringsrett, men man må kunne si fra om man som sykepleier gjør oppgaver som ikke er hensiktsmessig. Hvis arbeidsgiver ikke vil høre, må man ta det opp med tillitsvalgt, sier Bye.

Tiden som brukes på renhold, mat og måltider går utover tiden til kvalitets- og kompetanseutvikling, mener sykepleierne.

Størst misnøye

Misnøyen er størst i hjemmesykepleien, der hele 90 prosent er lite tilfredse med arbeidsoppgavene. På sykehjem er andelen 88 prosent og på sykehus 84 prosent.

Iren Luther, leder for seksjon helse i Fagforbundet, mener at undersøkelsen viser at det ikke bare er mangel på sykepleiere, men også yrkesgrupper som hjelpefagarbeidere og renholdere.

– Når sykepleierne selv så tydelig sier at de så ofte gjør det de mener er andres arbeidsoppgaver, så viser det at det er andre yrkesgrupper som kan komme inn og gjøre en jobb, sier hun til Sykepleien.