I sin "sykehustale" tirsdag 11.januar i år, gjorde helse-og omsorgsminister Ingvild Kjerkol det kjent at regjeringen ønsker å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg i 2023. Dette vil være en betydelig svekkelse av pasienters rettigheter.

Ordningen med fritt behandlingsvalg innebærer at pasienter får mulighet til å velge hvor de skal motta behandling. Pasientene kan velge mellom offentlige og private behandlingssteder som er godkjent av Helfo som er en offentlig etat underlagt Helsedirektoratet.

Det aller meste av behandlingene er knyttet til rusbehandling og psykiatri, men også behandling og rehabilitering av sykdommer som blant annet revmatisme, Parkinsons, multippel sklerose (MS) og kompleks epilepsi inngår nå i ordningen. Fra starten har 60.000 pasienter benyttet seg av ordningen.

Flere pasienthistorier som er offentliggjort om liv som åpenbart har blitt reddet, gjør inntrykk.

I Aftenposten 31. august i fjor forteller en pasient sin historie om angst, avhengighet og senere avrusing. Det er en sterk historie fra en ung mann som har hatt det tyngre enn de fleste. Hans kamp mot "systemet" ender med opphold på Hurdalsjøen Recovery gjennom sin lovfestede rett til fritt behandlingsvalg. Dette har reddet livet mitt sier han etter 4 måneders behandling.

Hurdalsjøen Recovery er et av få behandlingssteder i landet som tilbyr medikamentfri behandling. Dette vil også kunne være et tilbud til pasienter lokalt. Nannestad kommune, hvor jeg bor og bidrar i lokalpolitikken, er eksempel på kommuner som har utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

Fritt behandlingsvalg ble innført i 2015 av Høyre i regjering. Skulle den Arbeiderparti ledede regjeringen nå reversere fritt behandlingsvalg, vil det bety at pasienter bl.a mister muligheten til å få behandling ved Hurdalsjøen Recovery på det offentliges regning.

Fritt behandlingsvalg var en av Høyres viktigste politiske reformer i regjering. Med dagens informasjon om effekten fremstår denne som en velykket reform.

For Høyre er det uforståelig at dagens regjering vil frata pasientene denne valgfriheten og dermed muligheten til å velge det tilbudet og den behandlingen som passer best for seg og sin helse.

Vi i Høyre lover fortsatt å kjempe for pasientenes mulighet til en ordning med fritt behandlingsvalg.