Erstatning for veien som forsvant med leirskredet og mulige nye veiløsninger i skredområdet bør utredes nærmere.

Gjerdrum kommune har som følge leirskredet 30. desember 2020 satt i gang prosjektet «Reetablering av skredområdet». I den forbindelse har arkitektene Gottlieb Paludan Architects (GPA) utarbeidet en såkalt konseptvurdering, med to ulike alternativer.

Alternativene kommunestyret nå skal ta stilling til fremstår imidlertid vesentlig forskjellig med hensyn til hvilke samfunnsoppgaver prosjektet løser, uten at dette er noenlunde tilstrekkelig belyst i grunnlaget for kommunestyrets vurdering.

Løsrevet

Etter statlige retningslinjer skal en konseptvalgutredning innledningsvis gjøre rede for det samfunnsmessige behovet som initierer prosjektet, dernest er det forventet at utredningen definerer klare mål knyttet til hvilke effekter det offentlige ønsker å oppnå med prosjektet, for så å beskrive hvilke krav som må tilfredsstilles for at løsningen skal bidra til at målene nås. Konseptvurderingen som legges frem for kommunestyret i Gjerdrum gjør ikke rede for slike grunnleggende forutsetninger, og danner derfor ikke et helhetlig og konsistent grunnlag for langsiktig og bærekraftig styring.

Konseptvurderingen fra GPA fremstår som løsrevet fra all annen arealplanlegging i kommunen. GPA gir ingen referanse til vedtatte arealplaner – kommuneplan, områdeplan for Ask sentrum og senere detaljplaner for blant annet Fv120 gjennom Ask. Den ene løsningen oppfyller arealplanenes forutsetninger med hensyn til offentlig infrastruktur i kommunen. Den andre løsningen omfatter ikke tilsvarende infrastruktur, og vil nødvendigvis utløse behov for supplerende investeringer for å innfri kommunens etablerte forpliktelser. Dette innebærer at verken alternativenes investeringskostnader eller samfunnsnytte er sammenlignbare.

Fortetting

Konsekvensene av ulikheten mellom alternativene må ses i lys av de overordnede grep som er nedfelt i de vedtatte arealplanene. I tråd med sentrale myndigheters føringer prioriterer disse planene en fokusert sentrumsutvikling i Gjerdrum. Områdeplanen for Ask – vedtatt i mars 2015 – legger derfor til rette for etablering av hele 1.200 nye boenheter på Ask. Gjennom senere behandlinger av detaljplaner og rammetillatelser har kommunestyret sågar vedtatt fortettinger som kan innebære en fordobling av antallet nye boenheter i sentrum. Pr. i dag er allerede drøyt 500 av disse nye boenhetene realisert eller under utbygging.

For å sikre et trygt lokalsamfunn og bomiljø på Ask, samt å sikre god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling gjennom bygda, forutsetter arealplanene en avlastningsvei (Fjellinna) gjennom Viervangen og Nystulia, fra Fjellvegen ved Fjellgrinda til Fv120 sør for Ask sentrum. Videre at Fv120 gjennom Ask sentrum skal bygges om «fra vei til gate», som et viktig trafikksikkerhetstiltak så vel som sentrumstiltak. Disse tiltakene inngår i en helhetlig infrastrukturplan, som for øvrig også er vedtatt av kommunestyret. Planen, «Felles Infrastruktur Ask Sentrum» (FIAS), forutsetter at utbyggerne gjennom kontantbidrag skal finansiere utbyggingen av all nødvendig infrastruktur.

Dispensasjoner

Områdeplanen forutsetter at avlastningsveien skulle vært etablert før det ble gitt tillatelse til bygging av mer enn 300 boenheter på Ask. For å sikre kontinuerlig tilgang på FIAS-midler har imidlertid kommunestyret nokså rundhåndet gitt dispensasjoner fra dette rekkefølgekravet. Bomiljøet på Ask lider altså allerede under uforutsatt – men dog politisk vedtatt – press og belastning fra gjennomgangstrafikk.

Midlertidig situasjon

Som boligkjøpere har vi imidlertid etablert oss på Ask under trygg forvissning om at denne overbelastningen er en midlertidig situasjon. Denne tryggheten er underbygget, og skal være sikret, av politisk godkjente utbyggingsavtaler mellom boligselgerne og kommunen. Utbyggernes innbetalinger er gjort fortløpende, etter hvert som det er gitt tillatelser for tiltak på henholdsvis Vestvang, Skjønnhaugtunet, Askhøgda og Brådalsgutua. Kommunen står følgelig i stadig høyere gjeld med hensyn til å innfri sine avtaleforpliktelser.

Dersom det nå vedtas å reetablere skredområdet uten å reetablere veiforbindelse fra Nystulia til Fv120, så vil dette altså innebære at en grunnleggende forutsetning for sentrumsutviklingen i Gjerdrum brister. Grunnlaget for videre boligutbygging innenfor planområdet Ask sentrum svikter, og grunnlaget for alle etablerte utbyggingsavtaler under FIAS svikter. Innkrevde kontantbidrag er så langt trolig benyttet til oppbygging av Fjellinna på strekningen mellom Fjellgrinda og Viervangen. Dersom denne vegbygginga ikke bidrar til en gjennomgående avlastningsveg for Ask sentrum, faller plan- og bygningslovens hjemmel for å kreve deler av Fjellinna betalt av utbyggerne på Ask bort. Loven stiller krav til nødvendighet og forholdsmessighet, som ikke vil være oppfylt om Fjellinna kun blir stående som en blind atkomstveg til Viervangen og Nystulia.

Vil kreve prisavslag

Som kjøpere av nye leiligheter på Ask vil vi kunne kreve prisavslag fra boligselgerne om en berettiget forventning til en avlastningsveg for Fv120 gjennom Ask ikke innfris. Vi har i så fall fått et annet bomiljø enn det salgsprospektene og tilhørende offentlige avtaler har gitt grunn til å forvente. Utbyggerne på sin side har allerede varslet at de vil kreve refusjon av innbetalte kontantbidrag, om kommunen ikke innfrir sine forpliktelser i henhold til utbyggingsavtalene. Dette forholdet kommer ikke frem i GPAs beslutningsgrunnlag til kommunestyret – verken med hensyn til nytteverdien som kan forsvinne med hensyn til sentrumsutviklingen eller kostnadene som kan påløpe som følge av manglende oppfyllelse av kommunens avtaleforpliktelser.

Erstatning for veien som forsvant med leirskredet og mulige nye veiløsninger i skredområdet bør utredes nærmere før kommunestyret treffer beslutning i denne saken.