Om kort tid kommer lovendringen opp til høring og politiansatte kan få yrkesskadeerstatning etter skade på øvelse. Samme endring har fengselsbetjenter i kriminalomsorgen etterlyst i årevis.

De reagerer og mener de blir forskjellsbehandlet.

– Kriminalomsorgen og politiet er etater under justisdepartementet som begge har et utpreget behov for å trene operativt, derfor er det veldig merkelig at etatene blir behandlet ulikt i forhold til yrkesskader, sier forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Tor Erik Larsen.

– Enten så bryr ikke justisministeren seg og mener vi er mindre verdt enn politiet, eller så mangler justisministeren og hennes stab kompetanse om hva som faktisk skjer i kriminalomsorgen, mener han.

Etterlyser endring

I sommer sendte Justis- og beredskapsdepartementet inn et forslag om en ny bestemmelse i politiloven som skal gi politiansatte rett til erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven.

Dette får forbundslederen til å reagere, ettersom både politiet og kriminalomsorgen må trene så virkelighetsnært som mulig for å utøve makt på en sikker måte.

– Det er merkelig at de ekskluderer oss når de legger fram en lovendring. De vil nok si at de går videre med politiloven i første omgang, men de kunne ha satt inn en paragraf og endret lovverket ordentlig for andre statsansatte også, sier Larsen.

(Saken fortsetter under bildet)

– Dersom lovendringen ikke kommer på plass for dere, tror du fengselsbetjenter vil «holde tilbake»?

– Yrkesskadeerstatning som ikke er tilstrekkelig er en av de største farene i kriminalomsorgen i dag. Fengselsbetjenter tenker seg kanskje om to ganger når de trener for å ikke skade seg, etterhvert kan vi få ha ansatte som ikke er godt nok drillet.

Har sendt flere forespørsler

Larsen begynte i forbundet for fem år siden. Allerede da skal han ha presentert behovet for en endring overfor daværende justisminister, Anders Anundsen.

– Jeg ble lovet en rask avklaring, men jeg ser altså ingen endring. Nå har jeg sendt inn en forespørsel for å ta det opp nok en gang.

– Hva gjør forbundet rundt yrkesskadeerstatning?

– Det er et fast punkt vi tar opp med politisk ledelse. Sammen med en annen organisasjon har vi også fått arbeidsgiver med for å påpeke viktigheten i å rydde opp i lovverket.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) bekrefter overfor RB at de ved flere anledninger har sendt brev til Justisdepartementet. Allerede i fjor høst, før lovforslaget ble kjent.

– En kriminalomsorgsansatt hadde ikke fått godkjent en skade som en yrkesskade etter en obligatorisk øvelse. Årsaken til dette var at Trygderetten ikke vurderte hendelsen som en arbeidsulykke, sier HR-direktør i KDI, Susanne Nor.

I mars omtalte Romerikes Blad André Almløvs kamp for at også hans yrkesskade, som har gitt varige mén, skulle bli godkjent.

– Det er frustrerende, vi er pålagt å gjennomføre minst to treninger i året for å være godkjent i vår jobb. Vi må trene så realistisk som mulig og kan derfor også bli skadet under trening, uttalte førstebetjenten om situasjonen i yrket.

Ba om vurdering

Etter dagens regelverk avhenger det nemlig om skaden oppstår som følge av en «plutselig eller uventet» hendelse, og om den anses å være «usedvanlig» i forhold til den ansattes arbeid.

– Er ikke disse kravene oppfylt blir det avslag på krav om yrkesskadedekning, sier Nor.

KDI ba derfor om at departementet vurderte om reglene kunne endres for å sikre bedre yrkesskadedekning.

Senere i fjor høst sendte de nok en henvendelse etter at det ble kjent at justisministeren hadde varslet om en planlagt lovendring som ville styrke yrkesskadedekningen for ansatte i politiet. Svaret kom i april:

– Vi mottok et brev fra departementet hvor de orienterte om at de så på behovene og muligheten til en utvidet rett til yrkesskadeforsikring for ansatte i kriminalomsorgen. Vi ble bedt om å utrede og belyse saken nærmere, sier hun.

I ettertid har de sendt to nye brev, ett i mai og ett i slutten av juni. HR-direktøren sier at de derfor legger til grunn at departementet fortsatt arbeider med saken.

– Hva tenker dere om at to etater under samme departement potensielt kan få ulikt lovverk rundt yrkesskader etter lovpålagt trening?

– Vår vurdering er at det er uheldig dersom et slikt forslag blir vedtatt uten at en tilsvarende ordning blir etablert for ansatte i kriminalomsorgen. For å løse samfunnsoppdraget på best mulig måte må kriminalomsorgen, i likhet med politiet, ha mulighet til å gjennomføre realistiske øvelser. Derfor er det viktig at våre ansatte også får en forutsigbar yrkesskadeforsikring.

KDI vil avgi sin høringsuttalelse til lovforslaget innen utløpet av høringsfristen 1. oktober.

Satt i gang arbeid

Justisdepartementet opplyser til RB i en mail at de er kjent med, etter informasjon fra Kriminalomsorgsdirektoratet og organisasjonene, at ansatte i kriminalomsorgen har liknende erfaring som politiet med hensyn til å ikke få anerkjent skader de mener er oppstått under trening som yrkesskade.

– Det er igangsatt et arbeid med å vurdere behov for klargjøringer eller regelendringer også innenfor kriminalomsorgen. I dette arbeidet vil man se hen til den løsningen som er utredet for politiet og vurdere en tilsvarende lovendring i straffegjennomføringsloven.