Det mener Lillestrøm Høyre det ikke er i dag. Får å få til en god balanse må det blant annet bli et bedre og billigere kollektivtilbud, kombinert med en fornuftig parkeringsnorm. En parkeringsnorm som gjør det mulig for flest mulig å kunne ha en bil, eller tilgang til en delebilsordning, – også når man bor i sentrale deler av kommunen.

Høyre mener at det grønne mobilitetstilbudet må bli så bra at det regelmessige førstevalget blir å reise «grønt», – med tog, buss, sykkel, elsykkel, elsparkesykkel eller gange. Problemet er ikke bilen, – men hvor mye den brukes. Vi må gjøre det mye mer attraktiv for hver og en av oss å bruke kollektivtransport, eller at vi bruker sykkel eller går når vi skal forflytte oss fra et sted til et annet sted.

0,7 p-plasser

Hvorfor er det så mye fokus på å begrense antall parkeringsplasser i sentrale deler av vår kommune? Dette kan det være bra å være klar over. Lillestrøm kommune har i en årrekke lojalt fulgt opp Stortingets to klimaforlik fra 2008 og 2012, som blant annet forskriver at det aller meste av boligveksten skal skje rundt trafikknutepunkter i kommunen. Dette er Lillestrøm stasjon, Fetsund, Sørumsand, Frogner og Skedsmokorset. Samtidig skal de nye boligene ha et begrenset antall parkeringsplasser, som et virkemiddel for at folk skal forflytte seg kollektivt, ved sykkel eller gange. For Lillestrøm sentrum medfører det blant annet at det i utbyggingsprosjekter skal bygges maksimalt 0,7 parkeringsplasser pr. boenhet.

For strenge krav

I forslag til nye planbestemmelser i kommuneplanen foreslås det at antall parkeringsplasser i nybygg skal reduseres fra inntil 0,7 til inntil 0,5 pr. boenhet i Lillestrøm by. Dette mener vi blir for strenge krav. Høyre fremmet i sin tid forslag om at det burde være 1 parkeringsplass pr. boenhet. Flertallet med Arbeiderpartiet i spissen valgte å begrense antall parkeringsplasser med inntil 0,7 plass pr. boenhet. Flere oppslag i media den senere tiden forteller oss at dagens strenge parkeringskrav gir uheldige utslag. Høyre mener det blir feil når kommunedirektøren nå foreslår enda strengere parkeringskrav i sentrumsområdet. Vi mener ellers at det bør også legges opp til krav om flere parkeringsplasser for bildelingsordninger, parkering for leverandører av eksempelvis helsetjenester og besøkende.

Må gjøres mer

Lillestrøm Høyre er svært opptatt av å understøtte de nasjonale klimamålene, men vi mener at problemet ikke er at boligeiere har mulighet til å ha en parkeringsplass for egen bil eller deltakelse i bildelingsordning, – men hvor mye bilen brukes. Svaret må derfor etter vår mening blant annet være at det må gjøres mye mer for å få på plass attraktive grønne mobilitetsordninger, slik at grønn mobilitet som kollektivtrafikk velges fremfor å bruke egen bil. Dette kommer vi tilbake til i et eget leserinnlegg.

Arne Thorud, kommunestyrerepresentant (H), Lillestrøm Høyre