Byfesten-tilbud: Få RB+ i 4 uker for bare 1 krone – klikk her!

– Hvor dramatisk er situasjonen, leder for politiet på Romerike, Bjørn Vandvik.

– Det er ingen tvil om at det er krevende. Politiet klarer ikke å levere den tjenesten vi skulle ønske.

Vandvik, som fram til 1. januar var politimester på Romerike, legger ikke skjul på pengeknipa politiet befinner seg i.

– Vi startet året med et overforbruk på 12,3 millioner kroner, blant annet på grunn av Lime-saken. I tillegg er det sentralt lagt opp til innsparinger på 12 millioner. Tar vi med fire millioner vi har fått til nyopprettede stillinger til de som er ferdige ved Politihøgskolen, innebærer det at vi til sammen må spare inn rundt 20 millioner inneværende år.

Det totale budsjettet er på 525 millioner kroner.

 

Tar flere grep

Det er derfor iverksatt full ansettelsesstopp, flere stillinger holdes ubesatte og ansatte som slutter erstattes ikke.

Blant dem som er hardest rammet er Lillestrøm politistasjon og Lørenskog lensmannskontor, etter det RB forstår.

– Hvordan vil vi innbyggere merke innsparingene?

– Vi må prioritere hardere hvilke saker vi går i gang med og på enkelte områder vil nok saksbehandlingstiden gå opp. I tillegg vil det være mindre synlig politi ute på dagtid, svarer han, men understreker:

– Vi planlegger å ha like mange patruljebiler ute som i dag og jeg kan forsikre at det ikke vil gå ut over liv eller helse, understreker Vandvik.

At det i sommer er redusert mulighet for å få nødpass i helgene på Gardermoen, er også et utslag av sparekniven.

 

– Publikum må lide

Leder av Politiets Fellesforbund på Romerike, Jan-Arne Kongsmo, er bekymret for situasjonen.

– Vi blir sakte, men sikkert færre ansatte i politiet på Romerike. Og at vi må kutte ned på aktiviteten, er det publikum som må lide for. Som tillitsvalgte har vi et fokus på å ta vare på dem som blir igjen og arbeidshverdagen deres.

Kongsmo sier det ikke er konflikt mellom de ansatte og ledelsen.

– Vi er ikke uenige i de tiltakene som er iverksatt, men har en løpende dialog.

Han forteller at de ansatte er urolige.

– Selvfølgelig. Færre ansatte i den størrelsesordenen vi her snakker om gir grunn til bekymring.

– Har innbyggerne grunn til å være bekymret?

– Det tror jeg noen andre skal få svare på, men denne trenden kan ikke fortsette, svarer han.

– Løftebrudd

Hovedårsaken til politiets pengenød er regningene etter Lime-saken, der politiet på Romerike ledet etterforskingen av menneskehandel, skatteunndragelser, svart arbeid og annen organisert kriminalitet i dagligvarekjeden Lime.

Vandvik trodde han slapp å betale regninga, men der tok han feil – se saken til høyre på siden.

– Det har vært en drøy lærepenge for meg, erkjenner Vandvik.

Jan-Arne Kongsmo beskylder Politidirektoratet (POD) for løftebrudd:

– Her leverte vi det samfunnet og regjeringen ba om, men uten å få leveransen tilbake. Det ble først gitt muntlige løfter om at utgiftene skulle dekkes, før de ble trukket tilbake. Vi har lite til overs for at løfter ikke blir holdt.

Han «frikjenner» langt på vei Vandvik og politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

– Vi har stor forståelse for at Hasseldal må løse de økonomiske utfordringene han står overfor og vet at Vandvik har hengt på direktoratet etter Lime-saken.

Politiet på Romerike har snaut 740 ansatte, men Vandvik kan ikke svare på hvor mange stillinger som vil forsvinne.

– Vi må ned det antallet som er nødvendig for å få balanse. Hvor mange stillinger det betyr tør jeg ikke si, men jeg har et mål om at antallet stillinger som blir igjen skal være høyest mulig.

Målet er at politiet skal være på et korrekt nivå i antallet stillinger i løpet av høsten.

Får ikke mer fra POD

Romerikes Blad ba i går Politidirektoratet om deres syn på de uteblitte Lime-pengene og beskyldningene om løftebrudd.

I en e-post gjør de det klart at politiet ikke vil få mer Lime-penger:

– Det har vært dialog mellom Politidirektoratet og politimesteren i Øst politidistrikt om merforbruket i 2015. I samsvar med normal prosedyre har politidistriktet fått tilbakemelding om at merforbruket for 2015 må håndteres innenfor tildelt ramme i 2016, skriver assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Han gir samtidig politiet ros for etterforskingen:

– Tidligere Romerike politidistrikt har gjennomført etterforskingen av Lime-saken på en effektiv og god måte. Politidistriktet har også samarbeidet med flere andre politidistrikt og kontrolletater underveis i etterforskingen, og har hatt bistand fra blant annet Kripos og Økokrim.

Beskyldningene om løftebrudd ble ikke kommentert.

Derfor er politiet i pengeknipe

Det er flere årsaker til at politiet må kutte. Den viktigste er bakrusen etter Lime-saken.

Lider etter Lime

Avsløringen og etterforskingen av Lime-kjeden kostet Romerike politidistrikt 28 millioner kroner.

– Da saken brøt ut var alle veldig positive og signalene gikk på at vi skulle få dekket inn ekstrautgiftene våre. Det forholdt jeg meg til. Men da regningene skulle gjøres opp, viser det seg at vi på Romerike sitter med en ekstrautgift på 12,5 millioner kroner, opplyser Bjørn Vandvik.

– Var det du som misforsto, eller Politidirektoratet som ikke innfridde løftene?

– Der må jeg nok svare begge deler. Signalene var gode, men det tok tid før vi fikk de nødvendige avklaringene og da var det for sent å snu.

– Angrer du på at dere tok Lime-saken?

– Nei, det er en viktig sak for oss og for velferdssamfunnet. Men det har vært en drøy lærepenge for meg, hvor viktig det er å ha klart for oss hvordan så store prosjekter skal finansieres før vi går i gang med saken, svarer han.

Vandvik opplyser at det var andre politidistrikter som kjente til mistankene mot Lime, men at det var Romerike som valgte å ta saken.

– Jeg frykter situasjonen vi nå befinner oss i, kan føre til at politiet i framtida styrer unna store saker, når resultatet blir at ett politidistrikt rammes økonomisk.

Connecting Norway

Da det i fjor ble innført nytt tollfilter på Gardermoen – en ordning der reisende som mellomlander slipper å gå gjennom ny tollkontroll – førte det til flere nyansettelser i politiet.

– I statsbudsjettet ble vi forespeilet ti millioner kroner, men endte opp med seks, opplyser Vandvik.

Politiet la nemlig til grunn at ordningen skulle iverksettes fra juni i fjor, mens myndighetene kun refunderte utgiftene fra september. Ekstraregningen på snaut fire millioner kroner, måtte Romerike ta seg av.

– Vi ble ikke blitt gjort kjent med denne endringen før i november, sier Vandvik.

Ansatte over evne

Politiet på Romerike ansatte flere enn de hadde penger til i fjor.

– Dermed startet vi 2016 med flere ansatte enn det vi hadde budsjett til, sier Vandvik.

– Hvordan kunne det skje?

– Vi klarte ikke holde tritt og hadde rett og slett ikke god nok kontroll med hvor mange vi ansatte.

■ Effektivisering

I budsjettildelingen fra Politidirektoratet er det lagt inn forventet innsparing knyttet til effektiviseringer, IKT-tiltak og lignende på 9 millioner kroner, og avsetning til reformperioden 3 millioner kroner.

FAKTA

Romerike politidistrikt ble fra 1. januar i år en del av Øst politidistrikt, men er fremdeles en egen driftsenhet med eget budsjett.

Steven Hasseldal er politimester i Øst politidistrikt, mens Bjørn Vandvik er leder av Øst Politidistrikt Romerike.