Gå til sidens hovedinnhold

Oppretter nytt tilbud for ungdom med adferdsproblemer: – Å ta disse ut av eget hjem skal være vurdert tvingende nødvendig

Hva kan gjøres når det har skjært seg totalt for husets tenåring og oppfølging fra kommunens barnevern heller ikke gir resultater? Nå skal ungdom med store adferdsproblemer få et helt annet type tilbud. Men da må de ut hjemmefra.

TFCO, et nytt tilbud for ungdom i alderen 12 til 17 år med betydelige adferdsproblemer, er iverksatt på Romerike. Seks ungdommer skal få tett oppfølging i et behandlingshjem.

To ungdommer fra får allerede et tilbud, ytterligere to er under utredning for slik plassering.

Tilbudet, som altså kalles TFCO (Treatment Foster Care Oregon), har fire team i regi av Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i Norge.

I region øst, som Romerike er en del av, har det vært et tilbud i Sandvika i Bærum siden 2009. Også Trondheim og Drammen tilbyr TFCO.

På Romerike har de etablert seg i kontorer på Lillestrøm Torv, og leder for teamet er Kharim Lekhal.

Må ut av hjemmet

– Når tiltak i hjemmet ikke fører frem, er opphold i institusjon vanligvis alternativet. TFCO kan plasseres som et tiltak midt imellom disse, forklarer leder for TFCO Lillestrøm, Kharim Lekhal.

– Fordelen med denne mildere formen for plassering utenfor eget hjem, er at vi unngår den negative smitteeffekten vi ser det kan være en risiko for når unge plasseres i institusjon sammen med andre som også har problemer, forklarer behandlingsleder Lekhal.

For å få plass i TFCO, er det et absolutt krav at oppfølging hjemme har vært forsøkt først, påpeker Lekhal.

– Å ta disse unge ut av eget hjem skal da være vurdert tvingende nødvendig, fordi de for eksempel har ramlet helt ut av skolen. Risikoen for at situasjonen bare skal bli verre, dersom det ikke iverksettes tiltak må være til stede, forklarer han.

TFCO er imidlertid et tilbud som gis både til den enkelte ungdom og parallelt til egen familien, slik at de lettere skal fungere i hverdagen etter endt TFCO-behandling.

Målgruppen for TFCO er ungdommer med alvorlige atferdsforstyrrelser, med disse kriteriene for å bli inkludert:

• Alder 12 til 17 år.

• Alvorlig og/eller gjentatt kriminell eller straffbar atferd.

• Emosjonelle/psykiske plager/lidelser komorbid med atferdsforstyrrelsen.

• Skoleskulk eller skoleproblemer i forbindelse med atferdsproblemene.

• Fysisk aggresjon i hjem, nærmiljø og/eller skole.

• Verbal aggresjon eller verbale trusler om å skade andre i sammenheng med problemene over.

• Rusmisbruk i sammenheng med problemene over.

Tett oppfølging

I teamet som gir tett og for enkelte elementer daglig oppfølging, er i tillegg til behandlingslederen en behandlingshjemskonsulent, en individualterapeut, begge disse er gjerne psykologer eller psykologspesialister, og i tillegg en familieterapeut.

Alle disse jobber i hele stillinger. I tillegg kommer to til fire ferdighetstrenere på timebasis – og behandlingshjemmets voksenperson.

I behandlingshjemmet må en voksenperson skrive kontrakt med TFCO, og skal da ha oppdraget som heltidsbeskjeftigelse.

Vedkommende kan altså ikke ha annen jobb ved siden av. Eventuell partner må også forplikte seg til å følge TFCOs opplegg for ungdommen, og opplæring blir gitt.

– Dette er altså et tilbud med høy grad av oppfølging, det vil si 24 timer i døgnet sju dager i uka, sier Lekhal.

Opplegget blir også fulgt av NUBU, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Poenget med dette er kvalitetssikring og oppfølging underveis, påpeker han.

Tilbys i inntil ett år

Ungdommene blir plassert i et såkalt behandlingshjem. Det skal være maksimalt halvannen time unna deres eget hjem. I behandlingshjemmet må en voksen være tilgjengelig for den unge hele tiden, og vedkommende lønnes da av Bufetat.

Ifølge institusjonsplanen til TFCO, Lillestrøm er visjon er å bidra til økt trivsel og fungering for ungdom med atferdsvansker og deres familier.

I TFCO sees hvert individ som flettet inn i et komplekst nettverk av sammenkoblede systemer som omfatter faktorer ved individet, familien, og omgivelsene utenfor familien som skole, jevnaldrende og nabolag, skriver de i planen.

Behandlingen er styrkefokusert ved at man bygger på ungdommens og familiens sterke sider. Det skal legge grunnlaget for en positiv kommunikasjonsramme med positive forventninger til ungdommen, familien, og systemet for øvrig.

Intervensjonene er her og nå, og handlingsorienterte, rettet mot konkrete og veldefinerte problemer, heter det videre i planen for tiltaket.

Verdigrunnlaget i TFCO bygger på humanistiske og demokratiske verdier, med sentrale verdier som likeverd, solidaritet, åpenhet, ærlighet og brukers medvirkning i behandling.

Plasseres etter barnevernloven

TFCO mottar plasseringer utelukkende etter barnevernlovens paragraf 4–24 og 4-26, for ungdommer mellom 12 og 17 år. Det betyr at kommunen må fatte vedtak om å iverksette et slikt tilbud utenfor hjemmet.

Behandlingstiden ligger som hovedregel mellom 9 og 12 måneder. Avslutning av behandlingen er styrt av vurderinger rundt om målene er oppnådd, ikke av tid i seg selv.

Behandlingsmetoden er for både gutter og jenter. Hittil har godt og vel 60 ungdommer fått hjelp gjennom TFCO, forteller Lekhal.

Kommentarer til denne saken