Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at tre av fire elever fra 2012-kullet – 74,5 prosent – gjennomførte videregående i løpet av fem år.

Dette er det høyeste tallet som er målt, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører økt med nærmere fem prosentpoeng, viser statistikken.

 

Akershus er fylket med best gjennomføring i landet: Her gjennomfører hele 80,4 prosent av elevene i løpet av fem år.

Hedmark og Oppland er fylkene med størst økning i andelen som gjennomfører.

Sterkt på Nedre Romerike

Det gleder stortingsrepresentant Turid Kristensen fra Lørenskog, som sitter i utdannings- og forskningskomitéen og er skolepolitisk talsperson for Høyre.

– Jeg er veldig glad for at Akershus ligger på topp. 4 av 5 elever i Akershus fullfører i løpet av fem år. Det viser at vi jevnt over har et godt skoletilbud til våre elever, sier hun.

Hun har notert seg at særlig skolene på Nedre Romerike har gode resultater å vise til:

  • I Rælingen fullfører 80,7 prosent av elevene i løpet av fem år – en økning på 7 prosentpoeng fra i fjor.
  • I Skedsmo fullfører 80,1 prosent – en økning på nesten 6 prosentpoeng.
  • I Lørenskog fullfører 77,1 prosent – en svak nedgang på 1,1 prosentpoeng, men fremdeles et godt resultat sammenliknet med landsgjennomsnittet på 74,5 prosent.

– Jeg er veldig glad for at den positive utviklingen fortsetter. Vi har jobbet målrettet for å hindre frafall og ser at politikken virker. Med Kunnskapsløftet ble de grunnleggende ferdighetene løftet opp, og økningen i gjennomføring ser vi spesielt blant elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Både på yrkesfag og studieforberedende øker gjennomføringen. Økningen er størst blant elever som begynner på studieforberedende utdanningsprogrammer. Der fullfører hele 87 prosent, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng sammenliknet med i fjor. Økningen er størst blant guttene på studieforberedende, opp over 2 prosentpoeng.

Fange opp elever i fare

Turid Kristensen understreker at det ikke betyr at man skal si seg fornøyd.

– Vi skal jobbe videre for å sikre at flere elever fullfører, og har som mål at innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring fullføre og bestå. Jeg er derfor glad for at kommunene og elevene på Nedre Romerike har så gode resultater, sier hun.

Stortingspolitikeren fra Lørenskog konstaterer at det de siste åra har vært en økning i andelen elever som fullfører videregående skole.

Ved innføring av Kunnskapsløftet høsten 2006 og noen år etter lå andelen elever som gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse stabil på om lag 70 prosent. Siden startkullet 2006 og spesielt siden 2009 har nevnte andel økt med henholdsvis 4,8 og 3,6 prosentpoeng, opplyser SSB.

Hun understreker at regjeringen har høye ambisjoner for norsk skole.

– Frafall i videregående skole er et stort problem. Ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning kan bli stengt ute fra arbeidslivet. Vi må fange opp elever som står i fare for å falle ut og gi dem et tilrettelagt tilbud så de kan fullføre utdanningen. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet, sier Turid Kristensen.