Skal bygge ny vei til 274 millioner

Sett mot vest: Slik vil det nye Fjellsrudkrysset i Gan se ut.

Sett mot vest: Slik vil det nye Fjellsrudkrysset i Gan se ut.

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er ventet at arbeidet med ny fylkesvei 169 mellom Fjellsrud og Stensrud i Gan starter i august 2018. Nå er prosjektet lyst ut på anbudskonkurranse.

DEL

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse på bygging av ny fylkesvei 169 Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet. Det er ventet at utbyggingen starter i august 2018. 

Entreprenøren som vinner konkurransen om å bygge ny fylkesvei 169 Hølandsveien skal blant annet gjøre følgende arbeider:

 • Bygge ny fylkesvei på cirka 1.850 meter. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge cirka 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveiene får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom riksvei 22 og fylkesvei 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge  to plass-støpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder svært viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

I tillegg skal det gjennomføres lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser. Disse skjermingstiltakene vil bli utlyst i en egen konkurranse.

Byggestart etter sommerferien

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om å bygge ny fylkesveg 169 Hølandsveien på doffin.no.

Firmaer som ønsker å gjøre arbeidene må levere tilbud innen 28. mai.

Byggearbeidene er ventet å starte opp etter sommerferien i 2018 og tiltakene skal være gjennomført innen august 2020.

Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet

Dagens fylkesvei 169 Hølandsveien har lav standard og mange avkjørsler mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei bygges derfor i ny trasé sør for dagens vei. Ny veglinje vil gå over noe dyrka mark, men i hovedsak i skog og randsone.

I vestenden bygges det et nytt vegkryss med riksvei 22 som en rundkjøring. I østenden skal det bygges et nytt vegkryss mellom dagens fylkesvei 169 og den nye vegen, samt lokalveger.

Med ny fylkesvei 169 og nye gang- og sykkelveier vil trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre, mener Statens vegvesen.

274 millioner kroner

Statens vegvesen bygger ny fylkesvei 169 på vegne av Akershus fylkeskommune.

I Akershus fylkeskommunes handlingsprogram for perioden 2018-21 har prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi. Denne kostnadsrammen inkluderer både vegentreprisen, støytiltak, moms, grunnerverv, prosjektering, byggeledelse og andre byggherrekostnader og en usikkerhet på ti prosent.

Artikkeltags