I forbindelse med Avinors mulige bygging av en tredje rullebane, har Sigbjørn Gjelsvik (Sp) stilt spørsmål i Stortinget, til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP). Der ba han om svar på spørsmål tilknyttet støyproblemene for huseierne i området.

Svaret Gjelsvik fikk, mener han derimot er veldig lite avklarende for den enkelte.

– Jeg mener det er uholdbart at lokalbefolkningen skal måtte leve med så mye usikkerhet over så lang tid, skriver Gjelsvik til Romerikes Blad i en e-post.

Seks problemstillinger

Det er seks ulike problemstillinger Gjelsvik ønsker svar på. Disse omhandler hvilke hus som, ved bygging av rullebanen, må innløses, hvilke hus som må, eller ikke må, få gjennomført støyisolering eller andre støyreduserende tiltak, hvilke huseiere som kan kreve erstatning og hvilket tidspunkt som vil gjelde for krav fra «gamle» naboer. I tillegg ønsker han å få avklart når spørsmål om innløsning og erstatning vil være avklart.

Spørsmålene stilles på bakgrunn av forrige svar Gjelsvik fikk fra statsråden rundt omstendighetene ved byggingen av den nye rullebanen.

– Kan ikke besvare alt

I sitt nyeste svar, påpeker Solvik-Olsen innledningsvis at han ikke kan besvare alle spørsmålene, da forutsetningene for det ennå ikke er til stede.

Videre sier han at den nye støyrapporten fra Sintef vil gi mer presise opplysninger om utendørs støy, og hvilke hus som vil være i gul og rød støysone. Han ikke har grunnlag for å si når det kan foretas beregninger av innestøy og dermed hvilke hus som skal få gjennomført støyisolering, og når.

Videre svarer statsråden at innløsning er noe eier eller fester har krav på dersom eiendommen er angitt som areal til trafikkformål i kommuneplanen. I og med at det ikke har blitt vedtatt noen plan enda, er det usikkert hvilke eiendommer som har rett på erstatning.

Avslutningsvis skriver FrP-politikeren at han bør være forsiktig med å si når retten til erstatning inntrer mellom sakens parter, altså beboerne og Avinor, samt at han ikke vil uttale seg om hvem som vil regnes som «gammel» nabo.

– Store støyplager

– Slik jeg har forstått det, er det vel svært få grunneiere som vil få eiendommen sin regulert til trafikkformål. Derimot vil det være mange som kan få store støyplager, skriver Gjelsvik i samme e-post.

Han mener også at det avgjørende for de som bor i området, ikke er noen gule og røde soner på et kart, men de praktiske konsekvensene av en tredje rullebane.

– Og tidsperspektivet for avklaring av en tredje rullebane er jo fortsatt fullstendig i det blå, avslutter han.