Dette betyr at Fylkesmannen tar i bruk et av sine sterkeste virkemidler for å sikre at miljøgifter og tungmetaller ikke slippes ut i naturen fra Stena Recycling AS sitt anlegg på Ausenfjellet i Sørum.

I varslet sier Fylkesmannen at virksomheten må stanse mottak av elektronisk og elektrisk avfall, metaller, restavfall og papir dersom de ikke innen 1. mai etterkommer krav satt i varselet fra Fylkesmannen.

Ulovlig og alvorlig

– Vi mener at Stena ikke viser tilstrekkelig handlekraft og vilje til å stanse utslipp av miljøgifter som har pågått over lengre tid, sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Vikla sier at planene Stena har lagt for opprydding er for lite ambisiøse til å stoppe ulovlig og alvorlig forurensing fra anlegget.

Fylkesmannen viser til en rekke kontroller, møter og undersøkelser hvor det har blitt oppdaget at de forurenser og at det er stor fare for ytterligere forurensning.

– De har gjentatte ganger fått pålegg om å ordne opp, sier Vikla.

I oktober i fjor skrev Romerikes Blad at Fylkesmannen hadde utført to tilsyn hos Stena Recycling AS på Ausenfjellet og avdekket flere kritikkverdige forhold. Det ble avdekket at EE-avfall ble lagret uten klimavern med fare for forurensing, at man har mangelfull utslippskontroll og at det skjer ulovlig utslipp til bekk og spillvannsledning.

Fylkesmannen krevde da opphør av forurensing og bedriften ble ilagt et gebyr på 48.200.

Oppsøker andre

Det ble ved undersøkelser påvist utslipp av tungmetaller, bromerte flammehemmere og andre organiske miljøgifter, deriblant PCB.

«Det at en så stor aktør ikke følger opp krav og frister, gjør at Fylkesmannen nå ser på om også andre virksomheter må følges opp tettere», varsler Fylkesmannen.

Etter tilsynet kom Stena Recycling med en plan for hvordan avfallet skulle sikres. Det har ikke skjedd.

Fylkesmannen sier at for at Stena Recycling skal unngå stans må virksomheten etablere og få i gang drift av et renseanlegg for forurenset overvann.

De må også sørge for at restavfall og papir håndteres og lagres innendørs.

Vil overholde fristen

Fylkesmannen har ved kontroller avdekket at lagring av avfall utendørs medfører fare for forurensning.

Dersom renseløsning og innendørs lagring ikke er i drift og på plass til 1. mai i år, vil virksomheten måtte stanse mottaket.

Fredrik Eide Aass, som er direktør for Region Øst i Stena Recycling AS, sier at de tar brevet fra Fylkesmannen veldig seriøst og sier at de vil overholde de tidsfrister Fylkesmannen har stilt.

Fikk ikke renseanlegg

– Stena ønsker å være et selskap som gjør dette på en ordentlig måte og i tråd med de kravene som stilles. Vi har de siste to-tre årene satt i gang en rekke tiltak med blant annet økt innendørs aktivitet og flere takoverbygg for å hindre at avfall kommer i kontakt med regnvann, sier Aass.

Blant annet skal en større produksjonshall stå ferdig før 1. mai.

– Vi hadde egentlig bestilt et spesialbygget renseanlegg i England som skulle vært levert i desember i fjor, men leverandøren trakk seg. Nå skal en annen leverandør ha et anlegg for rensing av overvann på plass før 1. mai, sier Aass videre.

En større brann på anlegget i juni i fjor gjorde ikke situasjonen lettere.

– Store deler av anlegget har vært en byggeplass siden, og vi jobber for å få alt på plass i tide, forteller han