Nesten 9.000 førsteklassinger i Akershus har sin første skoledag en av de nærmeste dagene, og både Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune oppfordrer nå bilistene til å senke farten for fem- og seksåringene som skal ut på skoleveien for første gang.

Så mange som én av fire voksne oppfatter skoleveiene som utrygge, viser en landsomfattende undersøkelse utført av NAF.

Hele 37 prosent av foreldre med barneskolebarn mener det samme.

– Spontane og impulsive

– Det er bekymringsfullt, mener Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF.

Enkle grep kan gjøres for å bedre forholdene. Sikre fortau og sykkelveier er viktig, understreker han i en pressemelding.

Det er også disse tiltakene foreldre peker på for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs veiene. En god standard for myke trafikanter rundt skolene er viktig.

– Vi vet også at barn ikke oppfatter og vurderer farer på samme måte som voksne. Barn er spontane og impulsive. Derfor må vi voksne være ekstra oppmerksomme, sier Sødal.

37 mener skoleveien er utrygg

NAFs undersøkelse viser at kun 20 prosent av de uten barn i huset synes skoleveiene er utrygge, mens hele 31 prosent av foreldre med hjemmeboende barn og 37 prosent av de med barneskolebarn svarer det samme.

Jo yngre barn man har, jo mer frykter man skoleveien.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise respekt for skolepatrulje og skolestart-skilt, og vis også stor varsomhet i trafikken rundt skoler slik at de minste trafikantene kommer seg trygt til og fra skolen, avslutter Sødal.

Fakta

Undersøkelsen er gjort i 2017 og er basert på landsrepresentative intervjuer. Den er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF.

Andelen som oppfatter skoleveiene som utrygge har holdt seg relativt stabilt på en av tre fra forrige gang NAF gjorde en slik undersøkelse, i 2015.

– Senk farten for 1.-klassingene

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus fylkeskommune har følgende klare råd til alle som sitter bak rattet i disse dager:

– Som bilfører må du senke farten, slik at barna får en trygg og sikker skolevei!

I dag går eller sykler seks av ti 612-åringer til skolen, mens målet i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 er åtte av ti.

– Å gå til skolen er en sunn start på dagen både for barn og voksne, det blir mindre støy og forurensing og det gir en tryggere og mindre trafikkert skolevei, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Mange foreldre kjører barna til og fra skolen, også de med kort vei og der det er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner, understreker Karbø.

Siden 6-åringene begynte på skolen i 1997 har ingen førsteklassinger blitt drept eller hardt skadd på vei til skolen i Akershus. Målet er at det fortsetter slik, slår veivesenet fast.

I de første skoleukene vil politiet og Statens vegvesen ha hyppige kontroller langs skoleveiene. Det fokuseres på fart og bruk av bilbelte.

Arrangerer konkurranse

På vegne av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Akershus (FTU) arrangerer Statens vegvesen fylkeskonkurransen «Aktive barn – tryggere skolevei» for å motivere elever til å gå eller sykle til skolen.

Konkurransen er for 1.-7. trinn og går over to perioder én på høsten og én på våren. Første periode er fra 17. september til 2. november 2018 og andre periode er fra 25. februar til 5. april 2019. Fristen for å delta i konkurransen er 14. september. Skolene kan også søke Statens vegvesen om midler til trafikkvaktordning, det forutsetter at skolen har en lærer som er trafikkontakt.