Det er fare for at saken ikke vil bli tilstrekkelig opplyst ved at rettsmøtene holdes for åpne dører. Nedre Romerike tingrett viser også til at helsemessige forhold knyttet til halvsøstrenes avdøde mor vil bli berørt under saksgangen. Retten avviser at saken har særskilt offentlig interesse, og skriver at det kan «ikke ha betydning for vurderingen at to av sakens fire parter er tidligere domfelt i en større drapssak».

Arvetvisten, som er utløst av krav Kristin Kirkemo og lillebror har fremmet mot Veronica Orderud og en tredje søster, skal behandles torsdag og fredag denne uka. Moren døde i oktober 2016 og etterlot seg et testamente og gavebrev, hvor fordelingen av arven ble bestemt.

– Slik retten vurderer det, vil det både kunne svekke sakens opplysning og unødig belaste partene, om offentligheten skulle ha tilgang til forhandlingene, skriver tingrettsdommer Maria Engøy Duna i en kjennelse tirsdag.

Selve innholdet i kravet er så langt ikke kjent, men Veronica Orderuds prosessfullmektig, advokat Jon Alshus, trekker overfor VG fram morens engasjement for det tidligere ekteparet Orderuds forsøk på å få trippeldrapssaken fra 1999 gjenopptatt.

«N.N. (journ.anm. moren til halvsøsknene) ønsket å støtte arbeidet med en begjæring om gjenopptakelse for Per og Veronica Orderud. Det etter at privatetterforsker Tore Sandberg i 2007 ble engasjert i forbindelse med arbeidet. Hun tok alene opp et lån for å dekke kostnadene med arbeidet.», skrev advokaten i november i fjor.