Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre hele søppeljobben selv

Mener det blir bedre og billigere for innbyggerne:

Artikkelen er over 6 år gammel

DAL: Representantskapet i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (Øras) vil overta hele styringa av avfallshåndteringen, og sier det vil bli bedre og billigere for innbyggerne. Men kommunene er skeptiske.

I dag har det interkommunale selskapet Øvre Romerike Avfallsselskap (Øras) kun ansvaret for å ta imot og behandle innsamlet husholdningsavfall i de fire eierkommunene Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll og Hurdal.

Det er kommunene selv som organiserer selve søppelinnsamlingen og faktureringen til innbyggerne.

Dette ønsker representantskapet i Øras å endre på.

Likt renovasjonsgebyr

De mener innbyggerne i eierkommunene vil få en bedre tjeneste dersom Øras får ansvaret for søppelinnsamling, avfallshåndtering og fakturering.

– Vi er opptatt av at innbyggerne skal få en best mulig tjeneste til en akseptabel pris. Målet er også at alle Øras-abonnentene skal betale lik pris for renovasjon, uansett hvilken kommune de bor i, sier ordfører i representantskapet, Jan Haugerud (Ap) fra Nannestad og representantskapsmedlem Ståle L. Hansen (Frp) fra Ullensaker.

I dag varierer gebyret fra kommune til kommune.

Ifølge de to er det anslått at det kan spares millionbeløp årlig på å la Øras overta hele avfallskjeden. Innsparingen vil skje ved å kutte utgifter til administrasjon i kommunene, og mer effektive innsamlingsrutiner.

– Renovasjonsgebyret vil i hvert fall ikke bli dyrere for folk, mener de to.

Gps og sms

Det er hver enkelt kommune som selv innhenter anbud fra selskaper som driver med avfallsinnsamling. Dersom innsamlingen overtas av Øras, vil det være Øras som innhenter anbud på vegne av alle kommunene.

– Det betyr at det vil være ett selskap som driver avfallsinnsamling på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil det kun være nødvendig for folk å forholde seg til Øras ved klager på søppeltømming eller andre henvendelser, sier Haugerud.

En annen fordel ved å la Øras få ansvaret for hele avfallskjeden, er muligheten for å være tettere på den teknologiske utviklingen i bransjen.

– Det kommer stadig ny teknologi på markedet. Blant annet er det mulig med sms-varsling til abonnenter og gps-styring av søppelbiler. Det er også mulig å ta i bruk teknologi som varsler når avfallsdunkene er fulle og må tømmes i stedet for at dette gjøres på bestemte tidspunkt.

For at Øras skal kunne utføre de foreslåtte oppgavene, er det nødvendig med en ny selskapsavtale. Representantskapet vedtok allerede i 2012 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på en revidering av selskapsavtalen. Bakgrunnen var at de mente at søppelhåndteringen kunne gjøres mer effektiv.

– Annethvert år utføres såkalt benchmarking av renovasjonstjenesten. Her scorer Øras høyt på flere områder, sammenlignet med andre renovasjonsselskaper. Det vi kan bli bedre på er nettopp innsamling, behandling og kundestøtte, sier Haugerud.

Kompetanse

Et forslag til ny selskapsavtale må behandles og enstemmig vedtas i de ulike kommunestyrene. Så langt har kommunene vært lunkne til representantskapets vedtatte forslag til ny avtale.

Hovedargumentene er at man mener Øras verken har kapasitet eller faglig kompetanse til å kunne utføre innsamling og fakturering.

I tillegg mener man at dersom renovasjonsgebyret tas ut fra de øvrige kommunale eiendomsgebyrene, vil ikke dette redusere de kommunale kostnadene. I stedet mener man at Øras vil bli et fordyrende ledd.

Daglig leder i Øras, Pål Torneby, tilbakeviser at Øras mangler kompetanse.

– Vi har god kompetanse på anbudsprosesser da dette er noe vi har jobbet med i mange år. Vi mener også at vi ikke vil bli et fordyrende ledd, sier Torneby.

– Behov for avklaringer

Ordførerne mener det er behov for juridisk avklaring før en ny selskapsavtale kan vedtas.

Representanskapet ved Jan Haugerud og Ståle L. Hansen forstår ikke hvorfor forslaget til ny selskapsavtale blir møtt med motstand. De mener kommunene bygger sin tvil på rene faktafeil.

– Vi har brukt ekstern konsulenthjelp til å utarbeide forslaget. Dessuten har vi vært i kontakt med en rekke interkommunale renovasjonsselskap som har god erfaring med å håndtere avfallskjeden, sier de.

Ordførerne i Eidsvoll og Hurdal mener representantskapet har gjort en god jobb, men sier samtidig at det er behov for et par avklaringer før en ny selskapsavtale vedtas.

– Vi må ha en avtale som henger sammen med eierpolitikken i kommunene. Det gjør ikke den foreslåtte selskapsavtalen, sier Hurdal-ordfører Runar Bålsrud (V) og Eidsvoll-ordfører Einar Madsen (Ap).

Bålsrud er særlig positiv til å la Øras overta søppelinnsamlingen. At Øras også skal få ansvaret for faktureringen er de mer skeptiske til.

– Kan kommunene tape penger på å la Øras overta faktureringen?

– Noe penger vil de nok tape, men det er ikke snakk om store beløp, sier Bålsrud.

– Representantskapet mener Hurdal og Eidsvoll har behandlet saken på en måte som de mener er en klar mistillit til den jobben de har gjort?

– Det er synd hvis de føler det slik. Vi mener representantskapet har gjort en grundig jobb, men at det er behov for enkelte avklaringer, sier Bålsrud.


Fakta

  • Øvre Romerike Avfallsselskap er et interkommunalt renovasjonsselskap.
  • Stiftet av Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering.
  • Kommunene hadde pr. 1.1.2014 69.529 innbyggere.

Kommentarer til denne saken