Ny våpenlov: Varsling om kontroll er tatt ut av lovteksten

Våpenloven ble vedtatt 8. mars. Våpeneierforbundet reagerer på at politiet nå kan kontrollere våpeneiere uten forhåndsvarsling.

Våpenloven ble vedtatt 8. mars. Våpeneierforbundet reagerer på at politiet nå kan kontrollere våpeneiere uten forhåndsvarsling. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Loven er endret, men praksisen er som tidligere, sier Høyres justispolitiske talsperson.

DEL

(NETTAVISEN): Saken er korrigert. Opprinnelig tittel var: Ny våpenlov kan åpne for kontroll av en halv million norske våpeneiere uten forhåndsvarsel

8. mars i år vedtok Stortinget ny våpenlov. Tidligere har politiet hatt anledning til å kontrollere oppbevaring av våpen, men de har vært nødt til å varsle om kontrollen 48 timer i forveien.

I ny våpenlov er denne varslingen tatt ut av lovteksten.

- Det finnes ikke ord. Det er helt ubegripelig. Vi er prinsipielt uenig i at politiet skal kunne ta seg inn i hjemmene til en halv million nordmenn uten forhåndsvarsel, sier Are Fosjord, formann i Norsk Våpeneierforbund (NV) til Nettavisen.

– Vi er kritiske til at politiet skal kontrollere

Fosjord mener kontroller uten forhåndsvarsel er en praksis som vil stride med menneskerettighetene. Han mener dessuten at våpenkontroll fint kan gjennomføres av et sivilt organ uten politimyndighet.

Han mener våpenkontoret som forvaltningsorgan er i stand til å være kontrollorgan, eller et eventuelt forsikringsselskap. 

- Vi mener det ikke skal komme noen som har påtalemyndighet hjem til oss for å kontrollere. Derfor er vi kritisk til at politiet skal kontrollere, forklarer våpenentusiasten, og legger til:

- Dessuten presiserte Politidirektoratet overfor distriktene i 2009 at politiet kan gjennomføre kontroll hos den enkelte våpeneier som forvaltningsmyndighet.

- Praksisen er som tidligere

Justispolitisk talsperson for Høyre, Peter C. Frølich, avviser at politiet fritt kan ta seg inn i hjemmene til en halv million nordmenn, og mener våpeneiere ikke har noe å frykte.

- Loven er endret, men praksisen er som tidligere, sier Peter C. Frølich til Nettavisen.

Selv om varslingen er tatt ut av lovteksten, så vil de samme varslingsrutinene i forkant av kontroll bestå, mener Frølich.

- Det ville vært et brudd på både Grunnloven og menneskerettighetene, og har aldri vært aktuelt. Politiet må uansett ha hjemmel for å kunne ta seg inn i boligen til folk, så det er ingenting å frykte, sier Frølich.

Grunnen til at varslingen ble tatt ut er for at man skal kunne være fleksibel når kravet til varsling blir fastsatt i forskrift.

- Loven er endret av praktiske årsaker, men de grunnleggende rettssikkerhetskravene knyttet til våpenkontroller er de samme som før, sier Frølich.

Fornøyd med ny våpenlov

Petter Eide (SV) i justiskomiteen er fornøyd med våpenloven. Han forteller til Nettavisen at skyttere ikke har noen ting å frykte.

- Det er snakk om at politiet kan komme uanmeldt på kontroll ved berettiget mistanke om mislighold. Vi fjernet derfor kravet om varsling i forkant, sier han til Nettavisen.

Videre forteller han at politiet mest sannsynlig ikke kommer til å øke sin kontrollaktivitet.

- Politiet har mer enn nok å gjøre fra før av, så dette kommer nok ikke til å bli prioritert. Det er synd, etter min mening. Jeg mener muligheten til å kontrollere blir brukt for lite.

Kan revurderes

Eide forteller videre at saken kan bli tatt opp på nytt hvis det kommer mange meldinger om at kontrolleringen oppleves krenkende. Men fellesskapets sikkerhet veier tyngst.

- Vi er veldig opptatt av den kollektive sikkerheten. Vi mener det hensynet veier tyngre enn den enkeltes rett til å eie våpen. 

- Den nye loven er streng med tanke på kjøp, aktivitet og oppbevaring av våpen, så vi er fornøyd med utfallet, sier han.

FAKTA: Den nye våpenloven.

§ 30 Politiet sin kontroll

  • Politiet skal føre kontroll med at dei som har løyve etter denne lova, framleis oppfyller krava til personlege eigenskapar som er gjevne i eller i medhald av §§ 16 eller 17.
  • Politiet kan føre kontroll med om andre vilkår eller føresetnader for løyve etter denne lova er oppfylte. Politiet kan som ein del av denne kontrollen krevje å få overlevert kopi av medlemslister frå godkjente skyttar- og våpensamlarorganisasjonar.
  • Politiet skal ta hand om skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller 7, når vedkomande ikkje kan dokumentere lovleg tilkomst og når det ikkje ut frå omstenda synest klart at vedkomande likevel har løyve til å ha gjenstanden.
  • Politiet kan ta hand om våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som ikkje er løyvepliktige når den som har, oppbevarer eller transporterer gjenstanden, ikkje oppfyller kravet til alder etter § 15 og ikkje er under forsvarleg tilsyn av myndig person. Gjenstandar som vert tekne hand om etter første punktum skal på førespurnad overlatast til eigar eller verje når eigaren er under 18 år. Politiet kan destruere gjenstandar som ikkje er kravd utleverte innan 12 månader.
  • For å gjennomføre kontroll med om krava for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylte, kan politiet krevje tilgang til innehavar sin private bustad i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i medhald av § 41 nr. 28.

Tragedie utløste kontroll

Politiet fikk hjemmel til å ta seg inn i hjemmene til norske våpeneiere for første gang i 1998. 

Først fikk ikke forslaget flertall, men etter Austbø-tragedien der to politimenn ble skutt ble det åpnet opp for kontroll, men det var en bred enighet om at det skulle forhåndsvarsles.

I Norge er det registrert 1,3 millioner registrerte våpen på 486.028 våpenkort.

Kilde: StortingetAftenposten og BA

Artikkeltags