Lytter til klager ved Årnes stasjon

FØLJETONG: Restaureringsarbeidene ved Årnes stasjon skulle ha vært avsluttet i sommer, men føljetongen ser ut til å fortsette.

FØLJETONG: Restaureringsarbeidene ved Årnes stasjon skulle ha vært avsluttet i sommer, men føljetongen ser ut til å fortsette. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen i Nes gir Fortidsminneforeningen og Akershus fylkeskommune medhold i klagene på Årnes stasjon.

DEL

Nes formannskap er innkalt til møte 22. august. Rådmannen anbefaler de folkevalgte å gi Fortidsminneforeningen og Akershus fylkeskommune medhold i at arbeidene ved Årnes stasjon må gjennomføres på et mer forsvarlig vis.

"Klager tas til følge. Administrativt vedtak av 27. juni oppheves", lyder innstillingen overfor formannskapet.

Som tidligere nevnt i Romerikes Blad, ble det forut for restaurering oppdaget hussopp i bygningen fra 1862.

Hadde ikke søkt

I mai mottok kommunen brev fra generalsekretær i Fortidsminneforeningen, Ola H. Fjeldheim, som påpekte at de bygningsmessige arbeidene ikke ble utført på en tilfredsstillende måte.

Tiltaket var heller ikke omsøkt på forhånd, og Nes kommune ga stoppordre.

Etter søknad ga kommunen tillatelse til tiltak, på betingelse av at bygningen tilbakeføres med opprinnelig konstruksjon når bygget en gang skal heves og flyttes.

Rådmannen stiller seg kritisk til at det benyttes moderne materialer i restaureringarbeidet, og dette vurderes som en midlertidig løsning.

"Det er stor usikkerhet når en eventuell heving og flytting vil skje. Ved å gjennomføre så store tiltak som midlertidige, vil det være større sannsynlighet for at de blir permanente og ikke reversible", uttaler rådmannen.

"Mangelfullt"

Akershus fylkeskommune legger i likhet med Fortidsminneforeningen vekt på at tiltaket er mangelfullt planlagt og gjennomført. "Bygget bør settes i stand etter antikvariske prinsipper", påpeker rådgiver Rune Jensen, som arbeider med nyere tid skulturminner.

Også lokalt har saken skapt engasjement.

Pål Walstad har på vegne av en gruppe nesbuer sendt flere e-poster til Nes kommmune og påpekt at det er valgt feil løsninger.

Nytt møte

Rådmannen mener at arbeidene må prosjekteres og utføres i samråd med kommunen og fylkeskommunen, for å finne en best mulig løsning i forhold til bevaring og bruk.

Bane Nor har denne måned signalisert ønske om et nytt møte, for å drøfte mulige alternativer sett opp mot verneverdiene, og der også bygningens funksjon og bygningsfysikk inngår.

"Nes kommune anser dette som et konstruktivt framskritt", heter det i saksutredningen til formannskapet.

Stengt pub

En omgjøring av vedtaket vil medføre at stasjonsbygningen vil framstå som byggeplass i noe lengre tid enn førdt planlagt.

Det anføres også at det vil få konsekvenser for den næringsdrivende, les puben "På sporet", som har vært stengt i flere måneder på grunn av de pågående arbeidene.

Artikkeltags