Innvandrere står for 40 prosent av ledigheten

Av

40 prosent av de registrerte arbeidsledige i Norge har innvandrerbakgrunn.

DEL

[NETTAVISEN:] Statistisk sentralbyrå offentliggjør jevnlig statistikk over arbeidsledigheten til innvandrere. Statistikken viser hvor mange innvandrere som har registrert seg som arbeidsledig hos NAV, og hvor mange som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

SSB sammenlikner så antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn med resten av befolkningen.

2,3 prosent

Totalt var det ved utgangen av fjerde kvartal i fjor 62 400 registrerte arbeidsledige i Norge, som tilsvarte en ledighet på 2,3 prosent. Av de 62 400 arbeidsledige ledige var det 37 400 ledige som ikke hadde innvandrerbakgrunn (se definisjon nederst i artikkelen).

Følgelig var det 25 000 arbeidsledige innvandrere, som ifølge SSB gir en ledighet for denne gruppen på 5,4 prosent. I tabellen under kan du se ledigheten fordelt på de ulike regionene de har bakgrunn fra (antall og ledighetsprosent):

Alle innvandrere25 0015,4 %
Norden10372,3%
Vest-Europa ellers12752,8%
EU-land i Øst-Europa74275,5%
Øst-Europa ellers19574,9%
Nord-Amerika, Oseania1632,3%
Asia76336,2%
Afrika473310,0%
Sør- og Mellom-Amerika7765,3%

Kilde: SSB

Vi ser altså at innvandrere fra det afrikanske kontintentet har den høyeste ledighetsprosenten med 10 prosent, mens i antall ledige ligger asiatiske innvandrere høyest med drøyt 7600.

I fjor høst var det en stor debatt om ledighetstallene blant innvandrere. Sosiologen Kjetil Rolness kritiserte blant annet SSB for å ha lave en times arbeid i uken som definisjon på sysselsatt. Rolness mente den reelle ledigheten var langt høyere, ut fra antall innvandrere med fulltidsjobber.

SSB svarte at det er svært få sysselsatte med lave arbeidstider.Under 2 prosent av sysselsatte innvandrere har ifølge SSB en avtalt arbeidstid i intervallet 1–6 timer i uken.

Utenlandsfødte foreldre

En innvandrer er med definisjonen til SSB en person som født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Helt ledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene.

Formålet med statistikken fra SSB er å gi tall for den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere. Det vil si personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre etter kjønn, alder, botid, landbakgrunn og bostedsfylke.

Artikkeltags