Det slår Avinor fast:

«Vedtak om midlertidig forbud gir ikke grunnlag for erstatning eller innløsning.  Spørsmål om innløsning og erstatning for eiendommer som reguleres til ny tredje rullebane vil først avklares på et senere tidspunkt, normalt ved avtale eller skjønn etter at utbygging er besluttet,» skriver Avinor på sin nettside for Oslo Lufthavn.

Det ble i går kjent at Ullensaker kommune vil vedta et midlertidig bygge- og deleforbud i de nye støysonene rundt en mulig tredje rullebane på flyplassen. Forbudet vil gjelde helt til reguleringsplanen for den nye rullebanen er ferdig. Det vil ta minst ett år.

– Har forståelse

Avinor mener et byggeforbud er fornuftig.

– En eventuell tredje rullebane vil kunne få betydelige konsekvenser for enkelte av våre naboer, og vi har forståelse for at et midlertidig byggeforbud kan være krevende for grunneiere som berøres. Likevel er vi positive til midlertidig forbud, fordi det er riktig å skape størst mulig forutsigbarhet for alle parter, og gi tid til utarbeidelse og politiske behandling av reguleringsplan for området, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas ved Oslo lufthavn på nettsiden.

Han oppfordrer nå alle som enten er direkte berørt eller mener noe om den tredje rullebanen til å komme med sine innspill i den forestående reguleringsprosessen.

Hasaas understreker at Avinor selvfølgelig vil følge de pålegg om avbøtende tiltak som kommer fra myndighetene.

– Arbeidet med reguleringsplan er en grundig prosess med blant annet konsekvensutredninger og høringer. Vi vil oppfordre alle som har innspill til reguleringen om å gi disse i denne prosessen.

17 boliger må innløses

Basert på forventet trafikkutviklingen, vil det sannsynligvis være behov for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn rundt 2030.

Det er bestemt at en tredje rullebane skal ligge øst for dagens rullebaner. I Avinors masterplan for Oslo lufthavn framgår det at rullebanen utløser behov for å innløse og erstatte tilsammen 17 boliger. Det er anslått en kostnad på én milliard kroner for nødvendig grunnerverv.