Frifunnet for seksuelle overgrep mot datter og søster

FRIKJENTE: Eidsivating lagmannsrett.

FRIKJENTE: Eidsivating lagmannsrett. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

ØVRE ROMERIKE: I tingretten ble begge dømt til 10 års fengsel for seksuelle overgrep mot datter og søster gjennom en årrekke. I lagmannsretten er far og sønn nå frifunnet for overgrepene.

DEL

De er kun dømt for familievold, og straffen er i Eidsivating lagmannsrett redusert til henholdsvis to og ett års fengsel.

BAKGRUNN: Tingretten mener hun ble voldtatt av far og bror i flere år!

Både faren og broren er lettet over den kraftige reduksjonen i straffeutmåling.

– Faren er tilfreds med at lagmannsretten har funnet ham ikke skyldig for seksuelle overgrep. Samtidig synes han det er leit å bli dømt til fengsel for vold. Han påstår selv han er uskyldig også når det gjelder det punktet, sier farens forsvarer, advokat Kjetil Sørensen.

Kvinnens bror hadde i retten erkjent at han hadde utøvd vold mot kvinnen.

– Min klient er nå frifunnet for det saken egentlig dreier seg om, og det er seksuelle overgep. Selv om han har fått ett års fengsel for utøvelse av vold, er det noe han kan leve med selv om han er uenig også i den delen av dommen, sier Olav Sylte, forsvareren til kvinnens bror.

Psykiater: – Skadet for livet

Øvre Romerike tingrett slo i sin dom i mars i fjor fast at kvinnen var blitt frarøvet barndommen av sin egen far og bror.

Rettspsykiateren mener hun er skadet for livet.

Tingretten beskrev en oppvekst i et trusselregime preget av vold og overgrep fra dem man burde stole mest på.

«Tynt bevisgrunnlag»

Eidsivating lagmannsrett ser ikke at det er klar sannsynlighetsovervekt for at de to har krenket kvinnen seksuelt.

«Tvert om mener retten at det bevismessige grunnlaget for at det skal ha forekommet slike krenkelser, er tynt», skriver retten, administrert av lagdommer Bernt Krohg.

Retten viser til at fornærmede ikke begynte å forklare seg om seksuelle overgrep før mer enn to år etter at hun avga sin første politiforklaring.

«Ikke kunnet forklare seg»

«Deretter har politiforklaringene utviklet seg videre, men hun har ikke kunnet eller villet forklare seg inngående om seksuelle overgrep i retten. Dette kan selvsagt ha mange årsaker, for eksempel at det er tale om belastende forhold som det kan være skadelig og vondt å gjenoppleve gjennom å forklare om dem», uttaler retten videre.

«Konsekvensen er uansett at det blir vanskelig å etterprøve det hun har forklart til politiet gjennom konfronterende spørsmål fra de påstått ansvarliges side. Dette tilsier etter rettens syn at man bør være varsom med å legge forklaringene til grunn uten videre.»

Bistandsadvokat: – Straffeutmålingen for mild

– Jeg mener at dommen i tingretten burde ha blitt stadfestet. Straffeutmålingen er for mild, sier fornærmedes bistandsadvokat, Hege Salomon.

Hun er imidlertid fornøyd med at hennes klient er tilkjent samme menerstatning som i tingretten og at hun også er tilkjent oppreisning.

– Her mener jeg at retten har bygget sin vurdering på fornærmedes forklaring om vold, trusler og kontrollregime som hun har beskrevet, og at de har lagt til grunn at dette er årsaken til hennes store psykiske skader, sier Salomon.

Vurderer å anke erstatningsspørsmålet

Broren og hans forsvarer Olav Sylte vil vurdere å anke, men det dreier seg ikke om skyldspørsmålet som nå er endelig avgjort.

Far og sønn er nemlig solidarisk dømt til å betale 580.000 kroner i erstatning til fornærmede. I tillegg må faren betale 130.000 og sønnen 100.000 kroner i oppreisning.

– Erstatningsutmålingen vil vi nå vurdere å anke. Det ser ut som lagmannsretten har kommet til skade for å utmåle erstatning for et forhold de har frifunnet ham for, og det vil vi nå vurdere om er juridisk riktig, sier Sylte.

Også advokat Sørensen vil diskutere en tilsvarende anke sammen med faren.

– Dette er noe vi vil ta stilling til etter hvert, sier han.

Artikkeltags