– Svært bekymringsfullt, sier sivilombudsmannen etter et besøk til fengselet.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ullersmo fengsel 29.– 31. august 2017. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Ullersmo fengsel har et høyt sikkerhetsnivå og hadde på besøkstidspunktet omtrent 200 innsatte fordelt på 16 avdelinger.

– Med den kunnskapen som foreligger om isolasjon og risiko for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser er jeg bekymret for ivaretagelsen av isolerte innsatte ved Ullersmo fengsel, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding.

Dårlige hygienske forhold

I rapporten kommer det frem at innsatte som var plassert på den restriktive avdelingen Z-Øst var alene på cellen i 23 timer eller mer i døgnet. Avdelingen var gjennomgående preget av meget dårlige fysiske forhold, begrenset menneskelig kontakt, lite meningsfulle aktiviteter og fravær av tiltak for å bryte isolasjonen som de innsatte var underlagt. 

Videre syntes det å mangle et overordnet ansvar for de som var isolerte over lengre tid.  Helsetjenesten hadde ikke en fast rutine for å følge opp innsatte som var isolerte, heter det i pressemeldingen fra Sivilombudsmanen.

 

Forebyggingsenheten besøkte også celler hvor de hygieniske forholdene var svært kritikkverdige. Heller ikke innsatte som hadde oppholdt seg på disse cellene syntes å ha fått tilstrekkelig oppfølging og ivaretagelse av fengslet eller helseavdelingen. Informasjon under besøket tydet på at lav bemanning bidro til å begrense oppfølgningen av de isolerte.

Utrygge innsatte

Flere av de innsatte på Ullersmo følte seg ikke trygge. Mange opplevde at det var lav tilstedeværelse av betjenter. Videre ble det fremhevet at særlig den fysiske utformingen av fengselets nyeste avdeling, post 4, var med på å skape uønsket avstand mellom ansatte og innsatte, og at dette påvirket trygghetsfølelsen både hos ansatte og innsatte.

Les også Terningkast 6

Byens nye restaurant tar pusten fra anmelderne: – Makelaust!

 

– Tilstedeværelsen av betjenter er viktig for å sikre tryggheten til både innsatte og ansatte. Uten fysisk tilstedeværelse i fellesskapet, luftegården og på andre områder hvor innsatte ferdes er det vanskelig for ansatte å forebygge konflikter, å holde oversikt over avdelingene og å få et godt forhold til de innsatte. Det er viktig at ledelsen sikrer at det er et tilstrekkelig antall ansatte på alle avdelinger, sier Falkanger.