Får varaordfører i full stilling

SIGNERING: Linn Emilie Hexeberg (SV), Hege Svendsen (Ap), Dag Opsahl (Sp) og Hans Petter Sveen (MDG) signerer samarbeidsavtalen.

SIGNERING: Linn Emilie Hexeberg (SV), Hege Svendsen (Ap), Dag Opsahl (Sp) og Hans Petter Sveen (MDG) signerer samarbeidsavtalen. Foto:

Hege Svendsen blir Eidsvolls første varaordfører i full stilling, og hun skal framfor alt være et bindeledd mellom næringsliv og politikk.

DEL
Dette må regnes som den største nyheten i samarbeidsplattformen til posisjonspartiene i grunnlovsbygda – Sp, Ap, SV og MDG – de kommende fire årene.

I tirsdagens konstituerende kommunestyremøte ble John-Erik Vika (Sp) og Hege Svendsen (Ap) formelt valgt til henholdsvis ordfører og varaordfører.

Vekst og vern


Partiene mener at samarbeidsavtalen tydelig viser en rødgrønn profil, med en retning for mindre forskjeller, vekst og vern.

– De fire partiene har som mål å kombinere vekst og næringsutvikling, med reduksjon av klimagasser, vern av jordbruksareal og bevaring av natur og biologisk mangfold, heter det i samarbeidsavtalen.

Videre ønsker posisjonen mer satsing på det lokale næringslivet. Varaordfører, som nå får en hundre prosent stilling, vil få et særlig ansvar for å være bindeledd mellom næringsliv og politikk. Eidsvoll har de siste fire årene hatt varaordfører i halv stilling.

– Posisjonen ønsker å styrke folkehelsearbeidet og gjøre «helse i alt vi gjør» til en grunntanke i Eidsvoll. I dette ligger forebygging for å begrense reparering. Det skal satses og ikke kuttes i forebyggende tiltak i Eidsvoll de fire neste årene.

Kritisk gjennomgang

Posisjonspartiene mener at en sunn kommuneøkonomi krever nøktern og målrettet drift, samt investeringer i tråd med at behovet oppstår. I kommende periode vil partiene prioritere hardt for å ta nødvendige investeringer, med en kritisk gjennomgang av de prognoser som ligger til grunn. Det vil også være stort fokus på å få ned sykefraværet og redusere bruk av konsulenter og vikarer.

Skulle kommunens stramme økonomi kreve kutt i utgifter, skal de være minst mulig usosiale og i størst mulig grad skjerme sårbare grupper.

De skal legges til rette for god innbyggerinvolvering i alt planarbeid i kommunen. Det skal også opprettes et barne- og ungdomsråd som varaordfører skal koordinere. Rådet skal være en høringsinstans for kommunestyret og sikre at ungdommenes stemme blir hørt.

– Dårlig skoleløsning

Det legges opp til en nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbar mark. Ingen av partiene krever omkamp når det gjelder plassering av ny Vilberg skole, som er vedtatt bygget på Tynsåkjordet. Det betyr at alle partiene står fritt i denne saken uten at samarbeidsavtalen brytes.

– Vi mener fortsatt at det er en dårlig idé å bygge skole på Tynsåkjordet. Vi håper det er mulig å danne et flertall for en bedre skoleløsning. Jordvernet er svært viktig for oss, men det er også et moment at ungene må få ny skole så raskt som mulig. Dessuten kommer kommuneøkonomien til å bli en viktig faktor, sier Sps gruppeleder, Anders Klaseie.

Posisjonspartiene er enige om at det ikke skal bygges ny barnehage på dyrket mark i Ås-området, slik det ligger inne i handlingsplanen i dag. Barnehagestrukturen skal gjennomgås.

Partiene er også enige om at arealplanleggingen i Eidsvoll skal være et verktøy for å ta hele kommunen i bruk. Arbeidet med rullering av kommuneplan og etablering av områdereguleringsplan for Råholt sentrum skal legges frem til politisk behandling i første halvår 2020.
Artikkeltags