Fra 1. mars 2019 blir det 84 nye bomstasjoner i Oslo. Økte kostnader for bilistene vil minske trafikken så mye at køene ut og inn av Oslo vil bli borte eller kraftig redusert, skriver bladet Motor.

Ikke bare går prisene opp. Kjøring som i dag er gratis, begynne å koste penger.

Dagens 31 bomstasjoner blir bygget om slik at de krever inn penger når du kjører både inn og ut av byen.

I tillegg blir det bygget 53 nye bomstasjoner. Stasjonene blir fordelt på tre ringer rundt Oslo: Bygrense ved innkjøring til kommunen; Osloringen (som eksisterer i dag) ved innkjøring til byen og Indre Ring ved innkjøring til mer sentrale områder av Oslo.

I rapporten «Virkninger av revidert avtale Oslopakke 3» har Konsulentselskapet Cowi på oppdrag fra Statens vegvesen beregnet hvor mye trafikken vil gå ned. Altså hvor mye mindre bilkjøring det totalt blir i Oslo.

 

MDG-jubel

I Oslo kommune jubler Miljøpartiet De Grønne over den kommende trafikkreduksjonen.

- Grønn politikk fungerer! Neste år får vi flere bomstasjoner og økte bompenger i Oslo. Det vil føre til ca 11 prosent mindre biltrafikk, ifølge forskere. Det betyr mindre klimagassutslipp, renere luft og mindre kø for de som er avhengig av bil i hverdagen, skriver Lan Marie Berg på Facebook.

I rushtrafikken vil trafikken gå ned 16 prosent. Gjennom hele døgnet vil den gå ned 11 prosent, ifølge Cowis beregninger.

Overfor ser du taksten for bompringene so Cowi har beregnet trafikkmengden ut fra. Hydrogenkjøretøyer vil bli fritatt for bompenger i avtalen. Oslo bomring og Indre Ring blir toveis. Det betyr at det vil koste 51 kroner for en dieselbil å kjøre ut av Oslo i rustrafikken. I dag koster det ingenting.

Tur/retur Oslo sentrum fra Akershus i rushtrafikken vil koste 131 kroner. For bensin vil det koste 118 kroner. Elbiler slipper unna med 46 kroner.

Små endringer, store utslag

Konsekvensen av de kraftig økte prisene vil bli redusert trafikk.

Forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt sier til Nettavisen at det er umulig å vite hvor mye trafikken må reduseres for at køene skal forsvinne.

- Det vi vet er at forsinkelsene øker stadig brattere når trafikken nærmer seg veiens kapasitetsgrense. Det betyr at en liten reduksjon i trafikken, bare 5 - 10 prosent, kan gi merkbart mindre kø, sier han.

Hvor stort utslag de økte kostnadene faktisk vil få på biltrafikken, er ingen sikker vitenskap. 

– Vi vet for lite om tålegrensen for bompenger hos bilistene - og forskjellene mellom bilistene. Derfor bør det forskes mer på dette. Vi vet for lite om hva som er samfunnsøkonomisk riktig bompris, sier forsker Harald Minken ved Transportøkonomisk institutt til Motor.

- Vi har her å gjøre med en stor mengde trafikanter, hver med sin tålegrense i denne betydningen. Slik sett finns ingen grense, men en gradvis reduksjon av etterspørselen etter hvert som prisen stiger, utdyper Minken til Nettavisen.

Rammer ikke de fattigste

Advokat Olav Sylte har tidligere sagt at kostnader ved bompenger kan bli så høye at de strider mot Grunnlovens bestemmelser om fri ferdsel (les egen sak).

Når noen bilister parkerer bilen på grunn av økte kostnader, vil en ny gruppe, som ikke er like opptatt av kostnadsøkningene, muligens benytte bilen mer fordi køene blir mindre.

- Det er riktig. De med god råd og høy tidsveri vil kunne begynne å kjøre mer, men det interessante her er nettoeffekten, sier Fridstrøm og legger til:

- Det er litt søkt å anta at økte bompenger særlig vil gå utover dem som har dårligst råd. De som kjører bil i morgenrushet inn til Oslo i dag, er ikke blant de fattigste i landet, konstaterer han.

Fra november: 3000 demonstrerte mot bomringen i Oslo

I sin FB-kommentar sier byråd Lan Marie Berg at kostnadsøkningen skal komme de med trang økonomi til gode.

- Dette er også bra for de som ikke har råd til å eie og bruke bil til daglig. MDG har nemlig fått gjennomslag for at det aller meste av bompengene skal brukes på kollektivtransport i stedet for motorvei. Da kan enda flere forflytte seg enkelt og billig, skriver hun.

Flere bomstasjoner og økte kostnader har skapt motstand i Oslo